Tăng ngăn hâi: 29/8/2020

 

 

Klêi kơ’nâi mơgêi hneăng má 1 dêi tơdroăng tơkêa, troh nôkố, 4 to pơlê mê cho: Pông, Kinh Pêng, Trớ, Hek, cheăm }ư\ A Thai, tơring Phú Thiện, kong pơlê Gia Lai hiăng pêi klêi túa pơkâ mê hnối rak tơniăn khoa hok, tơtro. Tiah mê, tơring hiăng ‘mâi xe\n, xing xoăng 294 toăng hngêi dêi 260 rơpo\ng [ă [ăng tơnêi ai 600 met karê tung môi rơpo\ng, pro tơnêi tơníu rêh ối phuâng tro tiô pơkâ thôn pơlê nếo. La vâ pơtối kum kuăn pơlê kơdroh kơtiê krá tơniăn ton [ă hơ’leh tơdroăng rêh ối, tơring Phú Thiện pơtối mơjiâng tơdroăng tơkêa  to\ng kum mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla dêi 4 to pơlê hneăng má 2 (2021 – 2024).

Ki xiâm dêi tơdroăng pơkâ kố cho kum kuăn pơlê xing xoăng pêi cheăng kâ, xúa ki rơkê ple\ng tung khoa hok kih thuât tung pêt mâu kế tơmeăm, păn mơnăn mơnoâ tiô troăng ki mơjiâng kế tơmeăm, mơjiâng túa ki kơnía vâ mơdêk pêi lo liăn.

 

 

Hngêi trăng troăng klông a pơlê Pông, cheăm }ư\ A Thai

 

Nôkố, 4 to pơlê kố ai 404 rơpo\ng (345 rơpo\ng cho hdroâng kuăn ngo). Kơxo# rơpo\ng kơtiê châ 36,9%, rơpo\ng vâ chê kơtiê châ 3,2% [ă pêi lo liăn rêm ngế rêm hơnăm a 13 rơtuh 500 rơpâu liăn. Kố cho 4 to pơlê xơpá má môi dêi cheăm }ư\ A Thai, tơring Phú Thiện, kong pơlê Gia Lai; tơnêi tơníu ki hên cho ngo ngối, xơpá tung tơdroăng cheăng kâ [a\ tơdroăng ki pêi kâ dêi kuăn pơlê tá hâi hlê ple\ng khât. Tâi tâng kơpong ai dâng 472 ha tơnêi pêi kâ.

Pôa Nay Yang a pơlê Pông rơhêng vâ tiah kố: ‘’Tơnêi têa kal to\ng kum hdrê báu ki nếo, hdrê pôm loăng ki kâi trâng [ă oâ hdrong pro tơkru\n hlá kâ ‘nhiê, phon rơvât [ă hnê kih thuât pêi kâ ăm vâi krâ nho\ng o mơnhông cheăng kâ’’.

Tung pơla mê, pôa Đinh Ch^ch a pơlê Pông tối: ‘’Rơpo\ng ai 5 sào klâng báu, 2 ha kơtếo [ă 15 to ro. La xua ôh tá ‘nâi túa pêi kâ mê pêi lo liăn rêm hơnăm xuân bu bê kâ tê. Xua mê, ngin rơhêng vâ châ to\ng kum hdrê pêt, hnê kih thuât pêt, rak ngăn, rơvât phon, hbrâ mơdât pơreăng kâ ‘nhiê vâ mơdêk ki dâi le\m’’.

Pôa Phùng Trung Toàn, kăn hnê ngăn Vi [an cheăm }ư\ A Thai, tơring Phú Thiện, kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi: Troh nôkố, tâi tâng hngêi trăng dêi kuăn pơlê a 4 to pơlê a tíu lăm pro kăch măng nah hiăng châ pơkâ pêi pro tơdrăng, ai kơnâng, ai bo cheăng, kơdroăng rông păn kế tơmeăm châ pro hngế ing hngêi ối [ă rêm rơpo\ng pơrá ai kơdrum pêt kơchâi drêh, loăng plâi kâ. Pak^ng mê, troăng kơxái on tơhrik, troăng prôk têa ôu kâ, hngêi mơhno túa le\m tro hiăng châ ‘no liăn pro le\m. Laga, tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê ối xơpá, kơxo# rơpo\ng kơtiê [ă vâ chê kơtiê ối hên tâng vâ ngăn tơdjuôm tung  cheăm. Ki rơkê ple\ng tung pêi kâ tá hâi hên khât.

 

 

Kuăn pơlê a pơlê Pông tơpui tơno ‘na tơdroăng ki rơhêng vâ to\ng kum mơnhông cheăng kâ

 

Pôa Toàn tối nhên: tung hneăng má 2 dêi tơdroăng pơkâ kô tơku\m to\ng kum kuăn pơlê mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối. Vâ pêi châ tơdroăng kố, pak^ng tơdroăng ki to\ng kum dêi Tơnêi têa mê tuăn hiâm mơ-eăm dêi kuăn pơlê cho kal khât. Vi [an hnê ngăn cheăm hiăng tơru\m [ă {ơrô ngăn chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê séa ngăn tơnêi tơníu vâ tối tơbleăng mâu túa pơkâ pêi cheăng kum kuăn pơlê pêi mâu túa cheăng ki nếo, hơ’leh hdrê pêt, mơnăn păn. Pak^ng mê, cheăm pơtối pro tơ’lêi hlâu ăm kuăn pơlê châ mung liăn kơjo [ă xúa kơxo# liăn tơ-[rê vâ mơnhông mơdêk cheăng kâ.

Tiô tơdroăng tơkêa mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla hneăng má 2, khu kăn pơkuâ cheăm kô to\ng kum hdrê báu ki pêt a chiâk [ă [ăng tơnêi vâ chê 250 ha; mơjiâng mâu túa pơkâ; pêt plâi nong Úc, plâi na dâng 20 ha, pêt kloăng hôt hdrê ki kân dâng 9 ha; to\ng kum hdrê pôm loăng ki le\m ki kâi trâng [ă hdrong kâ ‘nhiê dâng 194 ha; hbru 122 to ro ăm rơpo\ng kơtiê [ă vâ chê kơtiê; hbru ăm rêm rơpo\ng kơtiê [ă chê kơtiê 10 to í vâ păn.

Tơdrêng amê hnối mơhnhôk veăng to\ng kum sap ing hên kơxo# liăn, tơdroăng vâ ‘no liăn mơnhông cheăng kâ rêh ối tơtro [ă mơjiâng thôn pơlê nếo; kơjo kum xing xoăng liăn mung [ă liăn rơpâ.

Pôa Mai Ngọc Quý, kăn pho\ pơkuâ {ơrô pêi chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơring Phú Thiện, kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi: A hneăng má 1, tơring hiăng tối tơbleăng 4 túa pơkâ pêt mê: tíu pêt kơtếo ki kân [ă [ăng tơnêi ai 87 ha mê cho ai 78 rơpo\ng hdroâng kuăn ngo veăng; pêt 8 ha 6 sào kloăng hôt pơkle\p tơkâng [ă 11 rơpo\ng veăng pêi. Apoăng, kuăn pơlê hiăng hơ’leh túa pêt, khên tơnôu hơ’leh pêt mâu hdrê loăng, pêi lo liăn hên tung môi [ăng tơnêi.

Pôa Quý tối nhên: tung la ngiâ ah, tơring tơku\m mâu kơxo# liăn vâ kum kuăn pơlê hơ’leh mâu [ăng tơnêi pêt ki ôh tá dâi le\m chiâng pêt mâu hdrê loăng ki tơtro. Tung mê, mơnhên mâu hdrê loăng pêt ki xiâm môi tiah: báu pêt a chiâk kơpâu hên, pôm loăng ki le\m, kloăng hôt, plâi nong Úc, plâi na. Pak^ng mê, tơring ối tơru\m [ă mâu khu mơdró kâ tối tơbleăng mâu túa pơkâ, tơru\m [ă troăng hơlâ ‘no liăn cheăng, kum roê tâi tâng ăm vâi krâ nho\ng o. Tơring pơkâ troh hơnăm 2024, tá 4 to pơlê kố kô pêi klêi tơdroăng pơkâ thôn pơlê nếo.

Hlá tơbeăng Gia Lai

                                                                             Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định