Tăng ngăn hâi: 15/9/2020

VOV4.Sêdang - Tung rơnó mê hngê, pơreăng tơngê lo mơheăm dế pơtối tâk hên a kong pơlê Lâm Đồng. Tiô Tíu xiâm séa ngăn châi tamo kong pơlê Lâm Đồng, troh nôkố, lâp kong pơlê hiăng ‘nâi lối 330 ngế tâ pơreăng tơngê lo mơheăm. Pơreăng tơngê lo mơheăm a hên h^n mâu tơring, cheăm tung kong pơlê, tơku\m hên cho a mâu tơring Bảo Lâm, Đức Trọng [ă Tă Teh.

Vâ hbrâ mơdât pơreăng tâ tú, kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât Lâm Đồng hiăng tơru\m [ă mâu tơring, cheăm tối tơbleăng mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm; tơdrêng amê hnối mơdêk hnoăng cheăng tối tơbleăng kuăn pơlê kơdê kiâ ngu nge\ng [ă hbrâ mơdât tri trôu, re\ng châ hlo mâu ngế ki tâ pơreăng.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định