Tăng ngăn hâi: 21/5/2015

Kong pơlê Kon Tum:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 29 – 31 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 21 – 24 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ kong tô ó, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 28 – 30 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20 – 23 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 33 – 35 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 24 – 26 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ kong tô ó, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 31 – 33 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 22 – 24 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ kong tô ó, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 30 – 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20 – 22 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 28 – 30 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20 – 22 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 23 – 25 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 16 – 18 đo# C

 

Gương tơplôu

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định