Tăng ngăn hâi: 16/5/2015

Kong pơlê Kon Tum:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, kơmăng ôh tá mêi, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía: Choâ ‘lâng.

Hyôh tôu:  Sap ing 32  – 34 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 32  – 34 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ tô ó, kơmăng ôh tá mêi, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía: Têi krâ kơvâ, peăng khía pê ing peăng hdroh [ă peăng mâ hâi lo pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 31  – 33 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 22  – 24 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 35  – 37 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 25  – 27 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ tô ó, kơmăng ôh tá mêi, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía: Choâ ‘lâng.

Hyôh tôu:  Sap ing 33  – 35 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 23  – 25 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok: Tơprâ, kơmăng ôh tá mêi, kơhâi kong tô, kơxê măng ai tíu ‘nâ kong mêi kơdrế.

Khía: Têi krâ kơvâ, peăng khía pê ing peăng hdroh [ă peăng mâ hâi lo pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 31  – 33 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 22  – 24 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok: Tơprâ, kơmăng ôh tá mêi, kơhâi kong tô, kơxê măng ai tíu ‘nâ kong mêi kơdrế.

Khía: Têi krâ kơvâ, peăng khía pê ing peăng hdroh [ă peăng mâ hâi lo pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 30  – 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20  – 22 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 32  – 34 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 32  – 34 đo# C

 

Gương tơplôu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định