Tăng ngăn hâi: 28/7/2020

VOV4.Sêdang - Klêi lối 7 hơnăm po rơdâ troăng hơlâ to\ng kum mâu ngế ai hnoăng [a\ kăch măng ‘na hngêi ối, hr^ng rơpâu rơpo\ng mâu ngế ai hnoăng tơnêi têa tung lâp tơnêi têa hiăng châ rêh tung mâu toăng hngêi nếo, hr^ng rơpâu rơpo\ng toăng hngêi xi kơchoh châ rơnêu [a\ ki ê hía.

Troăng hơlâ kố, kum mơdêk hlê ple\ng ăm pơlê pơla, kơbông krếo pơlê pơla rơtế veăng tung tơdroăng to\ng kum, rak ngăn tơdroăng rêh ối mâu ngế ai hnoăng, mơjiâng tơdroăng loi tơngah trâu hơngế tung troăng hơlâ pâ mơnê [a\ mâu ngế ai hnoăng.

Nôkố lâp tơnêi têa hiăng pêi kêi đeăng to\ng kum rơnêu [a\ mơjiâng pro hngêi nếo ăm vâ chê 328 rơpâu rơpo\ng ai hnoăng tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng