Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Kong măng hnah tiô chôu Việt Nam, pôa, Joe Biden hiăng pơxiâm chiâng kăn xiâm pơkuâ kong têa rôh má 46 dêi kong têa Mih klêi môi rôh leh krâ kơlo\ng to pro kăn châ mơnhên tối cho ‘’ki tá ai sap ing nah troh nôkố’’ drêng ôh tá ai mâ pôa Donald Trump.

Leh krâ kơlo\ng to pro kăn dêi pôa Joe Biden [ă jâ Kamala Harris, kăn xiâm pho\ pơkuâ kong têa hiăng châ tơku\m po tơniăn le\m a pơlê kong xiâm Washington tung tơdroăng ki châ gâk kring tơniăn [ă tơdroăng ki châ kơdroh mơngế veăng xua pơreăng Covid-19 [ă ôh tá tơniăn ‘na gâk kring. Bu ai dâng 1 rơpâu ngế tơmối châ krếo thế veăng ai mâ tâng vâ pơchông [ă 200 rơpâu ngế môi tiah mâu hơnăm hdrối mê hía nah, laga, hiăng ai troh 25 rơpâu ngế lêng tơnêi têa châ pơtroh gâk kring ăm tơdroăng kố.

Klêi kơ’nâi krâ kơlo\ng to pro kăn, jâ Kamala Harris, kăn xiâm pho\ pơkuâ kong têa hiăng chiâng ngế kơdrâi ki apoăng cheăng ‘na tơdroăng kố. Tung pơla mê, tung [ai pơchuât dêi tơná klêi kơ’nâi krâ klo\ng xo hnoăng cheăng, pôa Joe Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa hiăng krếo thế kuăn pơlê Mih tơru\m xua ai mâu tơdroăng ki pơloăng mơnúa ki kong têa Mih dế trâm.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định