Tăng ngăn hâi: 28/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 27/9, tơdroăng tơkêa bro ‘’Khu kơpong pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo a Dak Lak’’ hiăng châ pơxiâm mơjiâng pro. Khu kơpong kố kân dâng 200 ha, mơjiâng a cheăm Ea Mdroh, tơring }ư\ Mgar, kong pơlê Dak Lak. Tơdroăng tơkêa bro Khu kơpong kố ai khu mơjiâng pro mâu tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng ki dâi le\m mơjiâng pro [a\ kơmăi kơmok.

 

Pơxiâm tơdroăng tơkêa bro pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo 

 

Tơdroăng tơkêa bro xua Grup pơkuâ Se Heus, Hà Lan [a\ Grup pơkuâ Hùng Nhơn tơru\m mơ’no liăn cheăng, [a\ tâi tâng kơxo# liăn mơ’no 66 rơtuh dollars, dâng 1 rơpâu 500 rơtal liăn, tiô tối hdrối kêi đeăng a mơ’nui hơnăm 2020. Khu kơpong pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok kố kô tăng cheăng pêi ăm vâ chê 300 ngế pêi cheăng a kong pơlê, hnê mơjiâng mơngế pêi cheăng ki rơkê ‘na păn mơnăn mơnôa ki kơnâ liăn, pêi pêt tiô troăng hưh cơ xúa kơmăi kơmok rơxông nếo, kum tung mơnhông mơdêk cheăng kâ tối tơdjuôm dêi kong pơlê Dak Lak.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định