Tăng ngăn hâi: 20/12/2019

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pơxá ‘’Đà Lạt [ă Reăng’’, Festival reăng Đà Lạt rôh má 8 hơnăm 2019 pơxiâm po sap ing hâi lơ 20 troh hâi lơ 24/12/2019 a Pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, Pơlê kong kơdrâm Bảo Lộc [ă a mâu tơring ki ê dêi kong pơlê Lâm Đồng.

 

Festival reăng hơnăm 2019

 

Amê, po hên tơdroăng cheăng vâ pơ-ôu pơ-eăng mâu tơdroăng ki kơnía dêi reăng [ă hdrê reăng, inâi kơpong ôm hyô Đà Lạt – Lâm Đồng, mơdêk tơbleăng inâi ‘’Đà Lạt – Tíu ki le\m sap ing tơnêi’’.

 

Tơdroăng festival reăng hơnăm 2019

 

Tung rôh po Festival reăng ai 11 tơdroăng ki kân, tung mê, ai 9 tơdroăng ki po a Pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, môi tiah: Pơxiâm po pơxá ‘’Đà Lạt [ă Reăng, Hneăng hôp mơdêk tơru\m pêt kơchâi, reăng Đà Lạt, xúa kơmăi kơmok chal nếo Đà Lạt – Lâm Đồng;

Festival reăng hơnăm 2019

 

Klêi mê, ối po tơdroăng Festival reăng Đà Lạt  rôh má 8 a tíu ôm hêi mơhno túa le\m tro Kơpho# Đà Lạt; tơdroăng trâm mâ, hơdruê hdroâng Việt Nam – Hàn Quốc pơxá 4 rơnó reăng [ă hên ki ê.

 

Ếo pơtâk reăng kân má môi Việt Nam 

 

Xuân tung rôh po Festival reăng hơnăm kố, kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po Măng t^ng mơhno túa le\m tro Chế ôu - Ché hmôu luo# Lâm Đồng a Pơlê kong kơdrâm Bảo Lộc.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng