Tăng ngăn hâi: 29/10/2020 VOV4.Sedang - {a\ dó inâi ‘’Tơru\m môi tuăn - Kuăn pơlê pơkuâ dêi hnoăng cheăng – Tuăn ngôa rơkê – Pêi cheăng kơtăng tiô luât – Djâ troăng ahdrối’’, Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# Kho#i mâu kơ koan Tơêi têa roh má XIII, hneăng hơnăm 2020 – 2025 hiăng pơxiâm po a kơxo lơ 28/10, a pơlê kong xiâm Hà Nội. Xông tơpui hnê mơhno Hneăng hôp, pôa Nguyễn Văn Bình, Kăn xiâm pơkuâ cheăng kâ Tơnêi têa pơkâ thế, Đảng [o# Kho#i mâu kơ koan Tơnêi têa pơtối hơ’leh nếo troăng pơkuâ, tơniăn pơkâ pêi tơku\m kuăn pơlê pơkuâ dêi hnoăng cheăng, luât pêi cheăng.

Thăm tơru\m môi tuăn tung rêm khu râ Đảng, khu Đảng, hơ’leh nếo troăng pêi cheăng. Thăm tơru\m cheăng krá tơniăn [a\ mâu Đảng, khu râ kăn Đảng, Khu râ kăn pơkuâ Kơ koan Tơnêi têa tung pơkuâ hnê mơhno mơjiâng khu kăn [o#, đảng viên tung tâi tâng Đảng [o# kho#i kho\m môi tuăn [a\ Đảng, cho vâ pơxúa ăm tơnêi têa hdroâng mơngế.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định