Tăng ngăn hâi: 17/6/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 16/6, a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, Khu ngăn Tơ’noăng ivá, Ối tung khu ngăn mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá [ă ôm hyô tơru\m [ă Khu ngăn mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá [ă ôm hyô Dak Lak hiăng po rôh tơ’noăng tơchok khôi hmâ hơnăm ối nếo [ă mâu pho#m vâ xông kân Tơchok khôi hmâ lâp tơnêi têa rôh má 21, hơnăm, 2020.

 

 

 

Khu tơku\m po díâp reăng [ă hlá cơ tơbâ ăm mâu khu ki veăng tơ’noăng

 

 

Po sap ing lơ 15/6 troh tâi lơ 23/6, veăng a rôh tơ’noăng kố ai 411 ngế tơ’noăng dêi 27 khu ối tung mâu kong pơlê, pơlê kong kân [ă hbrâ  cheăng tung lâp tơnêi têa, tơ’noăng a mâu tơdroăng ki tơtrâ, tơchok [ă tơchok dêi rơpó 8 túa ki hơngăm phá tơ-ê dêi pó [ă kơnốu [ă 6 khu hơngăm dêi pó [ă kơdrâi.

Tơ’noăng kố cho vâ mơdêk Rôh mơhnhôk ‘’tâi tâng kuăn pơlê hriâm Tơchok tiô khôi hmâ Việt Nam [ă séa ngăn mơnhên tối, mơhnhôk tơdroăng hriâm tơchok Việt Nam [ă séa ngăn, mơnhên tối hnoăng cheăng hnê, hriâm tơchok khôi hmâ a mâu kong pơlê, kơvâ cheăng tung lâp tơnêi têa.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định