Tăng ngăn hâi: 17/10/2020

VOV4.Sêdang - Đảng [ă tơnêi têa pin đi đo kum mơnhông mơdêk tơdroăng rêh ối, ‘na tơmeăm khoăng [ă tuăn ngôa dêi kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo, tung mê rak tơniăn châ ’nâi mâu tơdroăng ing tơdroăng pơkâ hên troăng hơlâ to\ng kum ‘na mơnhông ăm ‘nâi mâu tơdroăng nếo ai, mơ’no tơbleăng a kơpong hdroâng kuăn ngo. Tung pơla nôkố, hên hlá tơbeăng chêh tối xua ko\ng nge# kơxo# rế hên rế tơ-[rê troh lâp lu [ă hên tơdroăng chêh, po rơdâ tơlêi vâ tăng ‘năi ple\ng hnê tối ăm kuăn pơlê, tung mê, ai hdroâng kuăn ngo. Pak^ng mê, xuân pơkâ tơdroăng ki pá ‘na cheăng pêi ti lâi vâ kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo châ tâng ‘nâi mâu tơdroăng hnê tối a kơpong ki trâm hên xahpá.

 

Nôkố, tơdroăng ki xông tơtêk ó rơdêi kơmăi kơmok roh má 4 hiăng [a\ dế pro hơ’leh ó rơdêi troăng vâ châ ‘nâi tơdroăng kal dêi ki hên kuăn pơlê, tung mê, kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo xuân rơhêng vâ ‘nâi tơdroăng kal há. Tơdroăng mơnhông mơdêk dêi khoa hok kơmăi kơmok hiăng djâ mâu troăng pơtâng tối re\ng [a\ châ troh lâp lu. Teăng hlá tơbeăng tiah ton nah, kuăn pơlê ai hên troăng vâ châ ‘nâi tơdroăng kal, ki má lối cho ing măng internet, tung mê kal tối troh tơdroăng xông tơtêk dêi mâu trang măng pơlê pơla môi tiah facebook. Tơdroăng tơbleăng pơtâng tối mâu troăng pơkâ pêi, troăng hơlâ dêi Đảng [a\ Tơnêi têa xuân châ po rơdâ troh kuăn pơlê ing um tơvi, rơ’jíu, phôn [a\ kơmăi kơmok ki ê rế hía rế hên tâ.

Drêng ối trâm hên pá puât ‘na hngêi trăng, troăng klông [a\ ‘na rơkong tơpui a kơpong vâi krâ hdroâng kuăn ngo mê tơdroăng tơniăn ăm kuăn pơlê châ ‘nâi tơdroăng kal tiô troăng rơ’jíu, um tơvi, phôn [a\ kơmăi kơmok ki ê cho môi tơdroăng kơ-êng ki kân.

Hlê ple\ng nhên ki kal dêi pơtâng tơdroăng kal tiô troăng rơ’jíu, um tơvi, phôn [a\ kơmăi kơmok Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh hiăng k^ tơdroăng tơkêa bro ‘’Thăm xúa ko\ng nge# tho\ng tin to\ng kum kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla [a\ tơniăn kring vế, gak ngăn kơpong vâi krâ hdroâng kuăn ngo Việt Nam hneăng hơnăm 2019 – 2025’’. Pơkâ pêi troh hơnăm 2023 mơjiâng kơmăi kơmok tơbleăng troăng kal to\ng kum kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo châ ‘nâi troăng hơlâ, troăng tơmiât pêi dêi Đảng, troăng hơlâ, luât dêi Tơnêi têa; tơdroăng ‘na khoa hok kơmăi kơmok; rak vế kong prâi, hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn [a\ kring vế tơniăn. Chôa ‘lâng tơdjêp, tơbleăng tơdroăng kal [a\ tíu tơbleăng tơdroăng kal dêi mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê vâ tơbleăng tơdroăng kal teăm tơdrêng, tơtro ăm vâi krâ hdroâng kuăn ngo.

Xua mê, vâ kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo châ ‘nâi tơdroăng kal ing rơ’jíu, um tơvi, phôn [a\ kơmăi kơmok ki ê mê tơdroăng kal pêi nôkố cho Chin phuh tơmâng troh tơdroăng hnê mơjiâng, pơtâng tối, tơbleăng hnê, mơdêk hlê ple\ng ‘na tơdroăng xúa ko\ng nge# thông tin ăm kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo; mơjiâng, pêi kêi đeăng troăng pơkâ pêi tiô, troăng hơlâ; mơdêk ivá xúa ko\ng nge# tho\ng tin – pơtâng tối ăm kuăn pơlê pêi tơdroăng kum hdroâng kuăn ngo.

Pôa Hà Việt Quân – Kăn pơkuâ Roh tơdroăng tơru\m cheăng Lâp plâi tơnêi – Vi [an hdroâng kuăn ngo tối tơdroăng châ ‘nâi tơdroăng kal tiô troăng rơ’jíu, um tơvi, phôn [a\ kơmăi kơmok ki ê môi tiah nôkố cho môi roh tơ’lêi vâ pin mơnhên hnoăng dêi mâu kơ koan pơtâng tối tơdroăng kal ki xiâm mâu kơ koan khu chêh hlá tơbeăng Đảng [a\ Tơnêi têa.

Xua mê, troăng vâ châ ‘nâi troh kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo ing mâu rơ’jíu, um tơvi, phôn [a\ kơmăi kơmok ki ê ki vâi xúa cho măng pơlê pơla cho kal khât. Laga pro môi tiah lâi vâ kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo châ ‘nâi mê tơdroăng hnê mơjiâng mơngế xuân môi tiah tơbleăng tê ăm mâu rơ’jíu, um tơvi, phôn [a\ kơmăi kơmok ki ê cho kal khât.

‘’Ki kal [a\ ki pơxúa nôkố cho ti tăng ple\ng mâu tơdroăng kal ing mâu rơ’jíu, um tơvi, phôn râng ko\ng [a\ kơmăi kơmok ki ê vâ mơnhông tơdroăng ki tơbleăng tơdroăng kal. Xiâm kối dêi tơdroăng hnê mơjiâng cho tơbleăng tơdroăng kal, tơbleăng tơdroăng kal cho mơdêk ivá tơmiât pêi rơkê, tơdroăng ki hlê ple\ng. Pin thế pêi pro rơdêi tâ mê nếo tơdroăng hnê mơjiâng ing troăng rơ’jíu, um tơvi, rơ’jíu [a\ kơmăi kơmok ki ê.

Kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo xuân dế hnê mơjiâng dêi tơná ing tơdroăng châ ‘nâi tơdroăng kal tơdjâk troh mơnhông pêi kâ, tê tơmeăm khoăng, kong prâi… Tiô á pin re\ng ‘nâi roh tơ’lêi kố vâ tơbleăng ăm mâu tơdroăng hnê mơjiâng gá cho kal khât, teăm tơdrêng [a\ tơtro [a\ nôkố’’.

Tiah mê, tơdroăng mơdêk ki rơkê ăm kuăn mơngế pêi cheăng ing tơdroăng hnê mơjiâng vâ kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo châ ‘nâi tơdroăng kal tơtro má môi troh rơ’jíu, um tơvi, phôn râng ko\ng  [a\ kơmăi kơmok, ‘nâi hên troăng môi nôkố cho tơdroăng pêi ki kal khât. Ing mê, kum mơdêk ki dâi le\m [a\ châ tơ-[rê tơdroăng pơtâng tối, thăm hlê ple\ng, tơmiât troh mâu tơdroăng pêi ki tơtro dêi kuăn pơlê kơpong hdroâng kuăn ngo, xiâm kối cho vâ mơnhông mơdêk tu\m têk, krá tơniăn mâu pơlê pơla hdroâng kuăn ngo, kum thăm mơnhông krá tơniăn dêi tơnêi têa, kuăn mơngế Việt Nam tung rơxông mot tơru\m [a\ lâp plâi tơnêi.

VOV4 rah chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định