Tăng ngăn hâi: 29/12/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Tung mâu hơnăm hdrối mê hía nah, hnoăng cheăng kring vế [ă pơtối mơdêk ki kơnía dêi mơhno túa le\m tro hdroâng kuăn ngo đi đo cho tơdroăng cheăng ki châ Đảng [ă Tơnêi têa hiăng tơmâng, to\ng kum, Môi tung mâu tơdroăng ki mê cho rak vế ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo dế nôkố.

 

 

Tiô tối tơbleăng ing Ho#i đong ngăn ‘na hdroâng kuăn ngo dêi Kuo#k ho#i, tơdroăng ki ôh tá dâi ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo hiăng chiâng tơdroăng ki hmâ hlo a mâu hdroâng kuăn ngo. A hên tíu, hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế ki rơnuâ ếo pơtâk a mâu hâi leh, hâi Têt. Xua mê, ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo dế nôkố môi tiah tơmeăm ki bu xúa vâ leh, mơd^ng tê, ôh pá ai tơdroăng ki hmâ xâp rêm hâi dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Thăm nếo, ối ai hên vâi droh rơtăm hdroâng kuăn ngo kơxiâp kơmêi drêng sap dêi ếo pơtâk kuăn ngo tơná. Thăm nếo, mâu ếo pơtâk ki mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo preăng hlo tung tơdroăng rêh ối, cheăng kâ rêm hâi dêi kuăn ngo tơná. Jâ Pờ Chin Dín, mơngế Pa Dí ối a tơring Mường Khương, kong pơlê Lào Cai ai tối:

‘’Nôkố, ôh tá ai kơbố xâp rơnuâ xếo, bu hlo to vâi lăm mơđah tê, vâ pêi pro ki klâi ‘lo mê vâi nếo dâi, nếo xâp, tung tơdroăng rêh ối rêm hâi, preăng hlo ai mơngế vâ xâp, vâ dâi. Ai drêng ‘nâ, troh a hâi leh, hâi Têt vâ xâp bu châ xup um, lơ lăm xah ôm hêi, drêng mê vâi nếo vâ dâi, vâ xâp, nôkố, preăng hlo ai ngế ki vâ xâp. Rế hía thăm rế hía lôi’’.

 

 

Ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo Dao tung pơkoăng o\ng mế

 

Drêng hlo thăm rế vâ hía lôi ‘na ếo pơtâk kuăn ngo tung tơdroăng rêh ối, cheăng kâ dêi hdroâng kuăn ngo apoăng hơnăm 2019, Khu xiâm ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, tơ’noăng [ă ôm hyô hiăng mơ’no tơdroăng pơkâ kơxo# 209 ‘na ‘’ ‘Măn vế, chôu rak ếo pơtâk dêi mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam tung chal nôkố’’ tâi tâng kơxo# liăn ki kum ‘na tơdroăng kố vâ chê 223 rơtal liăn, châ pêi pro pơla sap ing hơnăm 2019 troh a hơnăm 2030. Ki xiâm dêi tơdroăng tơkêa pêi kố cho vâ pơtối mơnhông tơdroăng te\n, chêp, pơchoh [ă dâi, truâ, xâp hên tâ nếo tung mâu pơlê cheăm dêi hdroâng kuăn ngo tung lâp tơnêi têa. Hâk ro [ă tơdroăng tơkêa pêi mê, [ă tơdroăng ki to\ng kum dêi tơnêi têa ‘na hdroâng kuăn ngo, pôa Lò Văn Liên ối a cheăm Pa Thơm, tơring Điện Biên, kong pơlê Điện Biên tối ăm ‘nâi:

‘’Tung pơla hdrối mê hía nah, tơnêi têa hiăng veăng kum liăn ngân vâ kum ăm kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo te\n, pơchoh ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Xua ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo rế hía rế vâ hía long lôi, ôh pá ai hên xếo. Bu ối to lâi plâ tê. Tơnêi têa, Kuo#k ho#i hiăng hlo nhên ‘na tơdroăng mê [ă kuăn pơlê pâ thế, xua ôh tá liăn vâ rôe prế, te\n, pơchoh mê rêm rơpo\ng hiăng kơnôm tơnêi têa veăng kum liăn ngân vâ te\n, pơchoh ếo pơtâk ăm vâi kơdrâi’’.

 

 

Ếo pơtâk dêi mơngế M’nông

 

Tung mâu hâi hdrối mê hía nah, Khu xiâm ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, ivá [ă ôm hyô hiăng rơtế [ă khu râ, kơvâ cheăng, khu hriăn ple\ng ‘na mơhno túa le\m tro [ă mâu kong pơlê, pơlê kong kân pơkâ pêi pro hên tơdroăng, cho vâ pơtối chôu vế, ‘măn rak khu ếo pơtâk ki pơrá phá dêi pó. Laga, vâ rak vế krá tơniăn, trâu rơdâ, mê kal ai môi tơdroăng tơkêa pêi ki tơtro khât vâ pơtối rak vế, chôu ‘măn, mơdêk te\n mơjiâng, pơchoh ếo pơtâk tro tiô kơ tơdroăng ki chôa mơnhông, tơdrêng [ă krá ton la ngiâ. Xua ti mê, tơdroăng ki mơjiâng tơdroăng tơkêa pêi: ‘’Rak vế, chôu ‘măn ếo pơtâk dêi mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam tung chal nếo nôkố’’ kô kum mâu kăn [o# rêm râ [ă kuăn pơlê hlo nhên ki le\m tro dêi hmân ếo hdroâng kuăn ngo tơná, vâ ing mê, ai hiâm tuăn hlê ple\ng trâu rơdâ hên tâ nếo tung tơdroăng rak vế, chôu ‘măn mâu khu ếo pơtâk ing tơdroăng rêh kâ ối rêm hâi.

Jâ Lồ Lài Sửi, mơngế hdroâng Bố Y a kong pơlê Lào Cai tối ăm ‘nâi, môi tung mâu troăng hơlâ ki vâ rak vế, chôu ‘măn ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo, mê cho athế hnê djâ mâu hok tro kuăn ngo ki hriâm a mâu hngêi trung kuăn ngo ki ai tíu kâ koi ối pơtê. Xua ing tơdroăng ki mê kô păn roăng hiâm mơno ki hâk vâ, mơjo git kơ ếo pơtâk, tơmeăm hdroâng kuăn ngo tơná sap ing tơx^n. Maluâ ti mê, jâ Sửu ối tối tiah kố, ôh tá xê kum [ă liăn ngân, khu kăn pơkuâ tơring, cheăm, klêi mê troh a khu thái cô ki pơkuâ ngăn hngêi trung kal athế pơcháu ăm tíu ki te\n, pơchoh, klêi mê ah nếo pơcháu ăm vâi o hok tro hdroâng kuăn ngo:

‘’Akố, tơnêi têa kum hên khât, rêm ngế hok tro môi hneăng tiah mê troh a 2, troh a 3 rơtuh liăn. {ă mâu rơpo\ng ki ai tuăn hiâm, vâi hlê ple\ng mê vâi kơ rôe hmân ếo ăm dêi kuăn ‘ne\ng tơná. Maluâ ti mê, xuân ai mâu rơpo\ng ki ‘nâ ôh tá kal, ôh tá vâ rôe, drêng hngêi trung ai leh, ai pro ki klâi ‘lo vâi hok tro lăm mung, vâ xâp, rơnuâ to a hâi ki mê tê. Tiô á, kơxo# liăn ki kum ăm hok tro mê hngêi trung kal athế rôe ăm rêm ngế hok tro tiô kơ ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo ki mê. Á ai rơkong pâ Đảng, Tơnêi têa ‘na kơxo# liăn ki kum te\n, pơchoh ếo pơtâk hdroâng kuăn ngo, mê kal athế te\n, pơchoh hdrối, klêi mê pơcháu ếo pơtâk mê ăm vâi o hok tro, tâng lơ ăm vâi liăn vâi kô xúa liăn ki mê pro mâu tơmeăm khoăng ki ê’’.

Ôh tá ai kơbố ti hâi teăm ‘nâi ếo pơtâk dêi mâu hdroâng kuăn ngo hiăng veăng kum pro kro, mơdro\ng, hên túa, hên vêa tung mơhno túa le\m tro dêi mơngiơk Việt Nam [ă tơdroăng ki kơdo mơ-eăm mơjiâng hên khôi túa le\m tro. Xua ti mê, tâng ôh tá teăm kring vế, ‘măn rak, moni ôh pá ton xếo, mâu ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo kô hía long, pá vâ vêh tăng mơnhông mơjiâng ếo pơtâk dêi kuăn ngo tiah mê.

Xua mê, tơdroăng pơkâ ‘’Kring vế, rak ngăn, pơtối mơdêk ếo pơtâk dêi mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam tung pơla kố’’ cho kal kân khât vâ kring vế rak tơniăn ki kơnía git ‘na mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tối krê [ă dêi mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam tối tơdjuôm, vâ pro mơnhên troăng pơkâ dêi Đảng [ă Tơnêi têa tung kring vế, rak ngăn, mơnhông mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo, tung mê ai ếo pơtâk hdroâng kuăn ngo.

 

VOV 4

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định