Tăng ngăn hâi: 27/1/2020

VOV4.Sêdang - A kơpong hngế hngo, kơpong tơkăng kong, tơdroăng rêh ối, pêi cheăng kâ, ‘na tuăn mơno dêi mâu kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo ối trâm hên tơdroăng xơpá. Tung mâu hâi Têt, rơnó Hơngui troh, kuăn pơlê kal vâ khât mâu tơdroăng ki phiu ro, sôk suâ vâ hơnăm nếo kố tơ’nôm châ ai tơdroăng ki phâi tơtô, hơniâp ro. A kong pơlê Gia Lai, hên hơnăm hdrối mâu khu ki mơđah phim ukố, umê [ă mâu rôh mơđah phim hlo ai tơdroăng ki pâ nhuo#m dêi vâi krâ nho\ng o a mâu pơlê, cheăm ki hngế hngo. Troh tung rơnó Hơngui Canh Tý 2020, pó vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ kô châ tâng, châ ‘nâi tơdroăng phiu ro, phâi tơtô rơtế [ă vâi krâ nho\ng o a cheăm tơkăng kong Ia Pu], tơring }ư\ Prong, kong pơlê Gia Lai, ing [ai ‘’Rơnó Hơngui sap ing phim a ki mơđah a kơpong hngế hngo’’ dêi Công Bắc, ngế chêh hlá tơbeăng cheăng tung Rơ’jiu Việt Nam a Tây Nguyên ai chêh tối.

 

 

 

 

Tung mâu hâi ki kố, a plông tíu pêi cheăng cheăm tơkăng kong Ia Pu] ro ‘nâng tâng to rơkong tơpui tó dêi kuăn pơlê, ing mâu kơnốu troh vâi kơdrâi, sap ing mâu hiăng krâ troh vâi hdrêng, [ă tá mâu vâi ‘ne\ng ki nếo péa pái khế xuân châ nôu vâi pôu vâ lăm ngăn vâi mơđah xuâng koh tơdah lo hơnăm nếo. Tơdroăng mơđah hơnăm kố ro tâ drêng ai khu lăm mơđah phim [ă khu hơdruê xuâng lo ing kong pơlê Gia Lai.

Maluâ tơdroăng rêh ối hiăng hlo mơnhông tơ-[rê, um tơvi hiăng châ hrik ing hyoh HD troh kơpong tíu tơkăng kong la kơmăi mơđah 35mm xuân ối tơ’mot hên ngế kuăn pơlê lăm ngăn. Mơđah phim ‘’Tơnêi têa xông mơdêi’’ tối ‘na Pôa Nup khên tơnôu [ă tơdroăng tơplâ rak vế dêi pơlê Kông Hoa a Tây Nguyên châ kuăn pơlê ngăn khât.

Pôa Rơmah Chiêu, pơlê Chư Ko\, cheăm Ia Pu], tơring C|ư\ Prong, kong pơlê Gia Lai tối, tơdroăng koh lo hơnăm nếo mê ai pơxúa khât, gá cho tơdroăng ki mơhnhôk pơsôk ro tung tuăn ngôa ăm kuăn pơlê tung mâu hâi Têt rơnó Hơngui troh:

‘’Têt, khu mơđah phim lăm troh a cheăm mơđah ăm kuăn pơlê ngăn vâ kuăn pơlê hơniâp ro. Vâ tối, kuăn pơlê a cheăm Ia Pu] phiu ro xua ai Đảng, Tơnêi têa tơmâng khât kơ cheăm ki xahpá tíu tơkăng kong. Ngin vâ ‘nâng ai mâu rôh mơđah phim, mơđah hơdruê xuâng tiah kố. Pói vâ mâu khu râ kăn tơmâng kuăn pơlê khât tâ nếo, ai hên tơdroăng pêi pro pơsôk tiah kố ăm kuăn pơlê a kơpong Ia Pu]’’.

Cheăm tơkăng kong Ia Pu] cho tíu kuăn pơlê lăm pro pơlê nếo hiăng ton dêi kuăn ngo Jarai ai 4 to thôn pơlê, dâng 1.600 rơpo\ng kuăn pơlê, vâ chê 4.000 pơ’leăng mâ mơngế. {ă kuăn pơlê a tíu kố veăng rơtế ngăn vâi mơđah hơdruê xuâng, ngăn phim ki ro cho tơdroăng ki tơviah ‘nâng. Pôa Lê Văn Tuấn, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn Vi [an cheăm Ia Pu], tơring C|ư\ Prong, kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi, tơdroăng cheăng kố thăm rế ai pơxúa tâ [ă kuăn pơlê tung rôh Têt:

‘’Troăng hơlâ dêi Đảng, Luât Tơnêi têa djâ tơdroăng hnê mơhno, mơđah hơdruê xuâng ăm kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo tối tơchoâm, mâu kuăn pơlê a kơpong tíu tơkăng kong tối phá cho ai pơxúa khât.

Ing mê, hnê troăng hơlâ dêi Đảng, Luât Tơnêi têa ăm kuăn pơlê ‘nâi, kuăn pơlê hlê. Ing mê vâ kuăn pơlê hlê ple\ng vâ tơtrâ mâu tơdroăng ki khu ‘mêi pro, djâ tơdroăng ki kơ’neăm’’.

Tung tơdroăng cheăng kâ rêh ối nôkố rế mơnhông tơ-[rê, vâ ai tiô tơdroăng púi vâ ‘na mơhno ki le\m tro dêi kuăn pơlê, Khu xiâm ngăn ‘na mơhno le\m tro, mơđah phim [ă ôm hyô Gia Lai mơ-eăm hơ’leh nếo tơdroăng cheăng, mơđah hên mâu [ai hơdruê tung mâu rôh mơđah phim a kơpong hngế hngo, pro tơdroăng hdruê thăm rế ro tơ’mot hên vâi ngăn tâ.

Malối mâu [ai hơdruê, mâu tơdroăng hơdruê xuâng ki mơđah châ mơhno xuâng ing mâu ngế kuăn ‘ne\ng dêi pơlê ki hơdruê xuâng, ngăn hlối hmâ, achê, tơ’mot hên ngế rơhêng vâ ngăn. Ca sih Siu H’Bup, kuăn ngo Jarai, cheăng a Tíu ngăn ‘na mơhno ki le\m tro, mơđah phim [ă ôm hyôu Gia Lai ăm ‘nâi, phiu ro khât tung hiâm mơno rêm hdrôh châ mơđah ăm kuăn pơlê ngăn:

‘’Cho ngế kuăn dêi pơlê, á hâk tơngăm drêng châ tơbleăng dêi rơkong hơdruê ăm kuăn pơlê akố. Malối tung mâu hâi leh, hâi Têt tơdroăng mơđah ăm kuăn pơlê ngăn pro tung hiâm mơno a tâ sôk ro hlối tâng rơkong tó, tơpui ro dêi kuăn pơlê’’.

Hên hơnăm [ă pêi tơdroăng cheăng mơđah phim ukố umê, pôa Đinh Non, kuăn ngo Bơhnéa, kăn [o# cheăng a Tíu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, mơđah um [ă Ôm hyô dêi kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi, tơdroăng ki sôk ro kân má môi dêi pôa drêng troh a pơlê cho kuăn pơlê pâ pin tơdrêng hlối, krếo inâi pin [ă hlo hlối tung hiâm mơno vâi ro pâ khât kơ pin:

‘’Á cho mơngế  kuăn ngo. Á pêi cheăng mơđah phim kố hiăng lối 26 hơnăm. A lăm troh a hên pơlê cheăm ki hơngế hơngo, kơpong Kăch măng ton nah, kơpong ki xahpá, mơngế Bơhnéa, Jarai hlo a krếo hlối ‘’Ô ngoh Non hiăng troh, hiăng ai ngoh Non cho châ ngăn phim. Á hâk vâ khât [ă tơdroăng cheăng tơná [ă á hâk tơngăm khât’’.

Mê ‘na pôa Nguyến Tấn Hùng tối:

‘’Troh lăm mơđah ăm kuăn pơlê vâ ối tơchoâm a tâ hơniâp ro tung hiâm mơno. Rêm hdroh mơđah phim kuăn pơldê tối ‘’cinema, cinema…’’ tơkéa vâ tối mơđah phim. Kuăn pơlê akố sap mâu ối tơx^n troh mâu vâi hiăng krâ lăm ngăn, vâi vâ ngăn. Mâu phim tối ‘na kuăn ngo môi tiah pim Tơnêi têa xông mơdêi kuăn pơlê vâ mơđah ngăn, ngăn sap ing apoăng troh lui vâi hlối têa ko\ng tríu hâk’’

Nôkố, drêng tơdroăng rêh ối hiăng mơnhông tơ-[rê, la [ă mâu kuăn pơlê akố, kơpong hơngế hngo, tơdroăng mơđah phim ukố umê xuân ối tơ’mot hên ngế vâ ngăn. {ă kuăn pơlê a mâu pơlê tíu tơkăng kong Ia Pu], mâu phim ki ro, mâu [ai hơdruê xuâng ki ngăn hơniâp ro cho tơmeăm ki pơsôk hơlêm mơhnhôm tuăn ngoâ vâi, pro ăm rơnó Hơngui kố thăm rế tơtô hơniâp ro tâ.

Công Bắc chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng