Tăng ngăn hâi: 4/1/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât tối ăm ‘nâi, troh hâi lơ 31/12 pơla kố nah, Sinuâ hiăng châ hlo 27 ngế êi xôu ki râ tá hâi ‘nâi nhên xiâm kối, tung mê 7 ngế râ ó.

Khu xiâm pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong têa Sinuâ hiăng pêi pro mâu troăng vâ mơdât pơrea\ng, klêi kơ’nâi séa ngăn apoăng ăm hlo, mâu ngế êi xôu ki râ tá hâi châ ‘nâi xiâm kối. Ki tơtro\ng má môi, mâu hơnăm achê kố, a kong têa Sinuâ châ hlo mâu pơrea\ng rơ-iô, nếo môi tiah kơ-ôk í peâp A (H7N9), pơrea\ng êi krôk, êi xôu râ ôh tá ‘nâ xiâm kối.

Drêng ai tơdroăng kố, Khu xiâm pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât hiăng mơdât mâu pơrea\ng mot a Việt Nam; tơdrêng amê séa ngăn, khăm pơlât kơtăng khât [ă mơngế tro tâ pơrea\ng tơviah vâ ai troăng hbrâ mơdât ki tơtro.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng