Tăng ngăn hâi: 4/8/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na kuăn mơngế kong têa Singapore, dó inâi MOM a hâi  lơ 3/8 tối pơtâng, kuăn pơlê ki mot tung kong têa kố sap ing hâi lơ 11/8 tung mê ai kuăn pơlê, mâu ngế ki pêi cheăng ton hâi kố athế krâ kơmăi ki vâ séa ngăn tung plâ 14 hâi tâng tro athế klâ ối krê dêi a hngêi. Tiah mê, kế kơmăi ki séa ngăn mê ai tơdjêp măng 4G lơ (blu-tut) bluetooth kô châ krâ ăm mâu khu ngế ki ing kong têa ê mot tung kong têa kố klêi kơ’nâi mơhno ve\ kơto tơ-[ai.

Tung kơmăi ki mê kô châ pơtâng tối đi đo ‘na mơngế ki krâ kơmăi ki mê vâ teăm mơnhên tơdrêng. Mâu ngế ki ai xôi lơ tah lôi kơmăi ki hiăng krâ mê kô tro pơxâu phak troh 10 rơpâu dollar Singapore lơ tro phak 6 khế. Tơdroăng ki krâ kơmăi séa ngăn mê kô kum mâu kơ koan ngăn ‘na pơkeăng châ ‘nâi nhên mâu ngế ki ing kong têa ê mot rêh ối tung kong têa kố, kơdroh tơdroăng ki tâ tú pơreăng ing mâu ngế ki ôh tá vâ chiu arak luât klâ ối krê.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định