Tăng ngăn hâi: 21/1/2020

VOV4.Sêdang - Drêng ai pơrea\ng êi xôu ki tơviah xua virus corona pro, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Sinuâ hiăng hnê mơhno ‘na mâu troăng ki tơ-[rê, mơdât ôh tá ăm pơrea\ng xông tâ tú. Pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ pơkâ mâu kơvâ cheăng dêi kong têa Sinuâ pêi tơtro tơdroăng hbrâ mơdât, kho\m mơdât pơrea\ng xông tâ tú, tơdrêng amê tối nhên pơkâ tơniăn ivá [a\ tơniăn dêi kuăn pơlê cho má môi.

Tơdrêng amê, a roh hôp dêi Chin phuh, pôa Lý Khắc Cường, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa xuân pơkâ kơvâ cheăng kal thăm pêi pro tâ mê nếo tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng, ki rơhêng vâ tối cho mâu túa ki tơ-[rê vâ mơdât pơrea\ng xông tâ tú.

Troh nôkố, Sinuâ hiăng châ hlo 217 ngế tro tâ pơrea\ng, krê a Vũ Hán hiăng ai 198 ngế tro tâ pơrea\ng, tung mê ai 3 ngế hiăng hlâ.

            Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng