Tăng ngăn hâi: 22/10/2020


 

VOV4.Sêdang -  Xông tơpui a roh hôp râ Ngế xiâm dêi Grup kring vế Khu lâp kong têa ‘na tơdroăng kơpong kung king, pôa Vương Nghị, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ pơtối kơbông krếo rêm pâ mơ-eăm rak hơniêp le\m, tơniăn a kố. Pôa Vương Nghị tối, tơdroăng hơkăng a kơpong kung king mơnhâu ó troh hơniêp le\m, gâk kring a kơpong xuân môi tiah lâp plâi tơnêi.

Pôa Vương Nghị kơbông krếo mâu kong têa ối tung khu tơru\m cheăng Grup kring vế Khu lâp kong têa, mâu kong têa ai tơdjâk tơdroăng mơ-eăm ti tăng ‘’khuă vâ lo’’ ăm mâu troăng hơniêp le\m, vêh mơhno tơdroăng ki pói vâ dêi maua kong têa lâp plâi tơnêi ki rơhêng vâ tối cho kuăn pơlê mâu kong têa a kơpong. Sinuâ pói tơngah rêm pâ ing gâk kring môi tuăn trếo tik nik Iran, rơtế mơjiâng troăng tơpui kâ rêm pâ, re\ng châ hlê ple\ng tơdjuôm nếo vâ pơtối rak hơniêp le\m, tơniăn akố.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định