Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tơpui a rôh hôp tơbleăng ‘no tơdrêng tung um tơvi kơxê lơ 21/1, ngế kum cheăng ăm Khu xiâm tê mơdró kong têa Sinuâ cho pôa Cao Phong ăm ‘nâi, tung la ngiâ ah, kong têa kố kô po rơdâ tâ nếo troăng hơlâ tê mơdró tơniăn krê [ă mâu kong têa ki ê tung lâp plâi tơnêi, hbrâ rơnáu tơpui tơno [ă k^ tơkêa Tê mơdró tơniăn krê FTA [ă hên kong têa ki tơru\m cheăng, môi tiah mơdêk re\ng tơdroăng ki tơpui tơno tơkêa FTA pơla Sinuâ, Nhuk [ă Hàn Quốc, mơdêk tơpui tơno FTA [ă Ho#i đong Khu tơru\m cheăng kơpong kung king Israel, Na Uy [ă séa ngăn tơdroăng ki mot tơru\m cheăng tung tâi tâng kơvâ cheăng [ă tơdroăng ki tơru\m cheăng tơkâ luâ Thái Bình Dương.

Rơkong tơbleăng kố châ mơ’no tối klêi kơ’nâi Sinuâ nếo k^ tơkêa tơru\m tung tâi tâng kơvâ cheăng kâ tung kơpong [ă ASEAN rơtế [ă 5 kong têa tơru\m cheăng ki ê [ă mơgêi tơpui tơno tơkêa ‘no liăn cheăng [ă châu Âu.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định