Tăng ngăn hâi: 22/10/2020


VOV4.Sêdang -  Tây Ban Nha hăng chiâng kong têa tung Khu tơru\m châu Âu ki apoăng ai kơxo# ngế tâ Covid-19 tơkâ luâ 1 rơtuh ngế. Tung tối tơbleăng a kong măng lơ 21/10, Khu xiâm ngăn pơkeăng kong têa Tây Ban Nha ăm ‘nâi, 2 hâi hdrối nah, kong têa kố hiăng ai vâ chê 17 rơpâu ngế tâ pơreăng Covid-19 ki nếo, mơdêk tâi tâng kơxo# ngế tâ troh lối 1 rơtuh ngế, tung mê, lối 34 rơpâu ngế hiăng hlâ.

{ă 47 rơtuh ngế kuăn pơlê, Tây Ban Nha xuân cho kong têa má 6 tung lâp plâi tơnêi ai kơxo# ngế tâ pơreăng Covid-19 lối 1 rơtuh ngế. Ki tâ tú má 2 a Tây Ban Nha, kơxo# ngế hlâ tâ tâng vâ pơchông [ă rôh apoăng a khế 3 [ă khế 4 hdrối kố nah, hneăng ki ai hên pơreăng ai lối 800 ngế hlâ rêm hâi. Pak^ng mê, hơnăm dêi mâu ngế tâ pơreăng xuân tâ tú troh hên vâi hơnăm rơxông nếo.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định