Tăng ngăn hâi: 11/7/2019

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 11/7, cho Hâi tơbâ pơ’leăng mâ mơngế lâp plâi tơnêi. Kố cho roh vâ mơdêk hlê ple\ng dêi lâp plâi tơnêi ‘na pơ’leăng mâ mơngế lâp plâi tơnêi. Tung lâp plâi tơnêi nôkố u ối 214 rơtuh ngế kơdrâi xuân tá hâi xúa mâu túa hbrâ ví mơ-êa tiô rơxông nếo. Rêm hâi xuân ai lối 800 ngế kơdrâi hlâ xiâm kối cho xúa hâi chiâng hbrâ ví tamo tung pơla mơ-êa [a\ mơhum kuăn ngá.

Việt Nam [a\ mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi hiăng [a\ dế mot tung hneăng pêi pro tơdroăng po hneăng hôp 2030 ‘na mơnhông krá tơniăn, tơkêa châ tơ[rê 3 tơdroăng hơ’lêh a hơnăm 2030: Ôh tá ai hlâ ngế nôu xua mâu xiâm kối ki chiâng hbrâ ví; Ôh tá ai xếo ngế ki kal vâ rak ngăn ivá mơhum kuăn ngá ôh tá châ kum; ôh tá ai xếo pâm xiăn vâi kơdrâi [a\ mâu tơdroăng pâm ‘nêk vâi kơdrâi [a\ vâi hdrêng.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng