Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


VOV4.Sêdang -  Khu xiâm pơkuâ lêng Thổ Nhĩ Kỳ nếo tơbleăng tối kong têa kố [a\ Rusi hiăng môi tuăn ‘na tơdroăng mơjiâng ‘’Tíu xiâm rak hơniâp le\m’’ vâ séa luât pơtê tơpe\ng pơla Armenia [a\ Azerbaijan a kơpong tơplâ tơplong Nagorno – Karabakh. Nôkố péa pâ dế tơku\m pêi mâu tơdroăng ki kal vâ djâ Tíu xiâm kố pêi cheăng tung pơla re\ng má môi. Laga, tơbleăng tối ôh tá tối nhên ‘na tíu vâ pro Tíu xiâm, xuân môi tiah hnoăng dêi khu lêng Thỗ Nhĩ Kỳ.

Khế hdrối, pôa Hulusi Akar, Ngế xiâm pơkuâ lêng Thổ Nhĩ Kỳ [a\ pôa Sergey Shoigu, Ngế xiâm pơkuâ lêng kong têa Rusi hiăng k^ mơ-éa chôu vế ‘na tơdroăng mơjiâng Tíu xiâm rak hơniâp le\m tơdjuôm. Pơtối mê, Kuo#k ho#i Thổ Nhĩ Kỳ xuân hiăng k^ môi luât ăm phêp pơtroh khu lêng dêi kong têa kố troh a Azerbaijan vâ séa ngăn luât pơtê tơpe\ng tơplâ.

 

Gương tơblôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định