Tăng ngăn hâi: 11/7/2020

VOV4.Sêdang - Vâ tơ’mot tơmối troh ôm hyô a pơlê hên rơpâu hdrê reăng klêi kơ’nâi pơreăng Covid-19 xông tâ tú pơla hdrối kố nah, kơvâ ngăn ‘na ôm hyô Lâm Đồng hiăng tơbleăng Tơdroăng ‘’Đà Lạt – Kơpong khíu mơjo’’ [ă hên tơdroăng to\ng kum. Tơdroăng mơhnhôk tơ’mot tơmối ôm hyôu troh a Đà Lạt vâ hlo ‘nâi mâu tíu ôm hyô akố ‘’Kơdroh yă la ôh tá kơdroh ki le\m tro-ro rih’’.

 

 

Rơtế [ă dêi rơpo\ng hngêi lăm ôm hyô a Đà Lạt drêng kố, nâ Nguyễn Thị Thu Hà lo ing pơlê kong kân Hải Phòng tối:

‘’Á hâk vâ [ă hyôh kong prâi a tíu kố, mê á vêh ôm hyô nếo rôh má 2, Đà Lạt ai hên tíu xup um, tíu ôu kơphế ki le\m mê ăm pin rơhêng vâ troh ôm hyô. Á hiăng châ lăm prôk a hên tíu môi tiah a Mê Linh, Hoa Sơn Điền Trang, Thung Lũng Tình Yêu [ă yă tê ve\ mot ngăn xuân rơpâ ôh tá kơnâ to lâi. Vêh a tíu ăm tơmối kâ koi ối pơtê mê yă xuân tơtro [ă kơtong liăn, rak ngăn krâu’’.

Sap ing khế 1 kố nah, tơdroăng ki mơhnhôk ôm hyô hiăng tơ’mot hên tơmối tung tơnêi têa têa troh a Lâm Đồng. Ngoh Nguyễn Long Sơn, rak ngăn tíu ăm tơmối kâ koi ối pơtê Ky My a bêng 3, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt ăm ‘nâi, lối 30 kơbong dêi tíu ăm tơmối kâ koi ối pơtê đi đo châ tơmối mung ối tâi.

‘’Klêi kơ’nâi ai pơreăng mâu tơdroăng ki mơhnhôk dêi kong pơlê Lâm Đồng kơxo# tơmối hlo hiăng tơniăn. Ki hên môi tiah mâu tíu ki ăm tơmối kâ koi ối pơtê ki á ‘nâi pơrá ai tơdroăng ki to\ng kum kơdroh kơbong lơ kum hên túa ki phá tơ-ê dêi pó mê tơdroăng ki tơ’mot hên tơmối hlo chía tơniăn’’.

 

 

Hên tơmối vêh lăm ôm hyôu nếo a Đà Lạt klêi kơ’nâi tơdroăng mơhnhôk ôm hyô

 

Mơhnhôk ôm hyô tung tơnêi têa troh hyô ngăn, klêi kơ’nâi hâi khế pơtê ối a hngêi vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, vâ chê tâi tâng mâu tíu ki ăm tơmối kâ koi ối pơtê, homestay, tíu ki ối pơtê a Lâm Đồng pơrá kơdroh yă, mâu tíu ôm hyô xuân mơ’no hên tơdroăng kum ki hơniâp ro. Pôa Nguyễn Đình Long, kăn pơkuâ kơpong ôm hyô Thung Lũng Tình yêu tối ăm ‘nâi:

‘’Nôkố, ngin dế xúa yă ve\ gá tơtro khât kơdroh vâ chê tơdế. Tâng tơmối xúa Combo buffet tung mê ai 30 túa tơmeăm kâ mê yă ve\ [ă mâu ngế ki kân bu 220 rơpâu liăn, vâi hdrêng 110 rơpâu liăn [ă hdrêng pá kơdâm 1 hơnăm ôh tá êa xo ve\. Kố cho roh ki tơtro má môi ăm tơmối, malối cho tơmối ki ôm hyô [ă rơpo\ng troh akố klêi kơ’nâi ai pơreăng Covid-19 kố [ă kơxo# liăn gá tơtro khât’’.

 

 

Ôm hyô Lâm Đồng dế rế hía rế ‘mâi mơnhông

 

Tơdroăng ki mơhnhôk tơmối ôm hyô ai inâi khe\n ‘’Đà Lạt – Kơpong ki khíu mơjo’’ nôkố hiăng tơ’mot lối 30 tíu ki ăm tơmối kâ koi ối pơtê, ko\ng ti ki rak ngăn tơmối ôm hyô [ă mâu tíu troh hyô a Lâm Đồng [ă hên túa, môi tiah kơdroh yă mung kơbong, yă tour sap sap ing 10 troh tơdế [ă tơhrâ ‘’kơdroh yă la ôh tá tơhrâ ki dêi le\m dêi tơdroăng’’. Pôa Phan Văn Đa, kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê Lâm Đồng tối nhên, mâu kơvâ cheăng dêi kong pơlê xuân rơtế [ă khu mơdró kâ vâ re\ng ‘mâi mơnhông kơvâ ôm hyô.

‘’Kong pơlê Lâm Đồng hiăng pơkâ thế ăm hên khu, kơvâ tung mê ai Khu ngăn ôm hyô, Khu ngăn cheăng kơmăi kơmok [ă tê mơdró, Khu rak ngăn nâp hnoăng liăn mơhá séa ngăn tung tơdroăng ki ai khât, tơdroăng ki rơhêng vâ dêi mâu troăng hơlâ to\ng kum dêi Chin phuh. Kong pơlê kô pêi pro mâu troăng hơlâ krê vâ mơ-eăm ‘mâi mơnhông re\ng má môi mâu tơdroăng tê mơdró, [ă ôm hyô dêi kong pơlê’’.

Tuấn Anh chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng