Tăng ngăn hâi: 13/10/2020

VOV4.Sêdang - Môi tơdroăng ki xuân châ hên kuăn pơlê rơhêng vâ ‘nâi ple\ng a Hneăng hôp Đảng lâp Tơnêi têa hneăng má 13 roh kố cho séa ngăn tơdroăng rah xo mâu kăn tung Khu xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng Tơnêi têa hneăng má 13. A roh pơxiâm po, pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng tối rơdêi tơdroăng rah xo, tơbleăng mơngế tiô pơkâ, tơdroăng ki kal ai, rah tơtro, kơxo# kuăn mơngế ki vâ to pro kăn; hiâm mơno, ivá pêi cheăng, tơdroăng ki châ loi tơngah dêi kăn [o#. Ki rơhêng vâ tối cho vâ mơnhên, ôh tá xê to châ rah xo mê xuân ai tá ki kơdroh tơdroăng pơkâ rah xo dêi Tơnêi têa.
Môi tuăn hiâm [a\ tơdroăng hnê tối dêi pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn [o#, đảng viên [a\ kuăn pơlê thăm thế mơdêk ki rơkê dêi Kăn cheăng tung Khu xiâm vâ pơkâ mâu tơdroăng ki kal dêi Tơnêi têa. Tơdrêng amê, pơkâ thế kho\m tơplâ mơdât mâu tơdroăng ki pro pơxúa ăm dêi tơná, dêi khu, kal athế mơhnhôk, mơdât kơtăng tơdroăng ai tơmiât phá tơ-ê [a\ ai tơru\m tiô khu pú ôh tá tro.

 

 

Kăn [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê malối tơmâng troh tơdroăng hnê mơhno dêi pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ‘na tơdroăng rah xo, tơbleăng inâi mâu ngế vâ mot tung Khu kăn xiâm hneăng má 13 thế ngăn tro tiô troăng hơlâ pơkâ ‘na mơngế a Hneăng hôp má 13. Pôa Nguyễn Viết Chức, Ngế cheăng tung Tíu xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam tối tiah kố: {ă tơdroăng ki Khu xiâm kal kí hiăng 4 hdroh k^ pơkâ ‘na mơngế tung tơdroăng pơkâ dêi khu kăn xiâm hneăng má 13 [ă tơdroăng Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơtroh kơthô ăm mâu Kăn ki cheăng tung tíu xiâm hneăng 12, pơkâ ăm tơrêm ngế kăn ‘nâi ‘na tơdroăng hnê tối ‘na tơná [ă tơbleăng mơngế ki tơxâng, ai tu\m tơdroăng vâ hơ’leh dêi tơná hiăng mơhno ki hbrâ hdrối dêi Khu xiâm kal kí [ă tơdroăng séa ngăn mơngế khu kăn cheăng tíu xiâm Đảng hneăng má 13.

Xuân tiô troăng hơlâ dêi pôa Nguyễn Viết Chức tối, Mâu kăn xiâm thế cho mâu ngế ki rơkê má môi, le\m tơdrăng, ai hiâm mơno le\m, rơkê, pêi cheăng kơhnâ mê hiâng vâ pơkuâ ngăn châ môi Đảng ki pơkuâ, kô châ mot a kơ koan xiâm dêi Đảng vâ tơxâng cho ngế ki djâ troăng ahdrối, xua kuăn pơlê, xua tơnêi têa:

‘’Tơdroăng pơkâ vâ chiâng kăn xiâm. {ă mâ hlo dêi a mê mâu ngế ki cheăng tung Tíu xiâm thế cho mâu ngế ki le\m ai tu\m tơdroăng ki pơkâ, mâu ngế ki teăng mâ ăm kuăn pơlê, ăm tơnêi têa. Xua Đảng pin Đảng pơkuâ, kăn hnê mơhno tâi tâng kuăn pơlê ôh tá xê pơkuâ to dêi Đảng. Mâu kuăn mơngế cheăng a Tíu xiâm môi tiah tơdroăng cheăng ăm tơnêi têa, tơdroăng hdroâng mơngế oh tá xê tơdroăng cheăng dêi Đảng. Mâu ngế ki mê ai kơbố oh, drêng lâi xuân thế kơhnâ. Tuăn ngôa thế rơkê, kơhnâ ai hiâm mơno le\m [ă kuăn pơlê, vâ [ă tơnêi têa, [ă Đảng’’.

Hên tơdroăng hnê tối ‘na troăng hơlâ, drêng séa ngăn, rah xo, tơbleăng mơngế tung khu kăn xiâm hneăng 13 thế ngăn a tơdroăng pơkâ, tơdroăng mơhno x^ng xoăng, kơxo# mơngế; hôm ai tuăn tơdrăng, le\m hiâm hôm mơno ivá cheăng ki rơkê, ki mơngế pâ nhoăm dêi kăn [o# mê thế cho ki xiâm.

Yăo sư, Tie#n sih Trần Ngọc Đường, Kăn pho\ pơkuâ ngăn [ơrô Kuo#k ho#i tơmâng khât troh tơdroăng pơkâ dêi pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng tối nhên ‘’ôh tá xê ing tơdroăng rah xo mơhno hdrối mê kơdroh pơkâ ki mot cheăng tung Tíu xiâm’’.

‘’Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên ki tơ-[rê hên tâ tơdroăng pơkâ mơhno. Xua tung pơla rah xo ai tơdroăng mơhno ăm. La kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn tối nhên ôh tá xê xua ing mơhno mê  kơdroh ki tơ-[rê. Xua mê tiô a thế mơdêk tơ-[rê vâ pơkâ mâu tơdroăng ki kân, mâu tơdroăng ki pá tơvâ tơvân. Ôh tá rơkê ple\ng mê pá vâ châ tơbleăng mâu pơkâ tung tâi tâng mâu tơdroăng cheăng‘’.   

Tơdroăng rah xo kăn [o# Tíu xiâm thế tơniăn pro tiô tuăn kuăn pơlê tơdrăng tơdâng tơ’mô, tơ’lêi oh tá pá,  tơbleăng ăm ‘nâi; kho\m mơdât mâu tơdroăng ki ôh tá tro tung pêi pro tăng rah xo mâu ngế pro kăn, ah lơ chiâng ai kuăn pơlê tơpui hên tơppui ôh tá le\m tro tung kăn [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê. Kăn [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê thế mơ-eăm plâ mơdât mâu ngế ki lơ hriăn vâ pro pơxúa ăm tơná, mơhnhôk, lơ tăng mâu ngế peăng tơná [ă hía hé.

Thế pơkâ tơdroăng ki pơxúa tơchoâm dêi Đảng dêi hdroâng mơngế mê ki ahdrối. pôa Vũ Trọng Kim, Kăn xiâm hnê ngăn Khu mâu hơnăm ối nếo ki Pleăng tơná dêi Việt Nam khe\n kơdeăn khât troăng hơlâ; pơkâ ôh tá ăm châ rah xo mâu ngế ki ôh tá tơxâng mot cheăng tung Khu kăn xiâm hneăng má 13 châ pôa Nguyễn Phú Trọng, kăn xiâm hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên tung [ai tơbleăng:

‘’Tơdroăng pêi pro dêi Đảng ôh tá ăm phêp rah xo mâu ngế ki mê mot tung Khu kăn xiâm, á tối mê cho tơdroăng vâ rak tơniăn Đảng krúa, rơdêi. Ing mâu tơdroăng pơkâ ti mê vâ tơniăn ki tơdrăng le\m tơxâng loi nhoăm, hiâm tuăn le\m oh tá pơrah ki lâi [ă pơkâ tơdroăng cheăng pêi ki pơxúa ăm hdroâng mơngế, ki pơxúa ăm kuăn pơlê, dêi Đảng mê ki ahdrối. Ing tơdroăng ki rah hdrối, rah ngăn nhên ing cheăm tơring kong pơlê, vâ mâu ngế ki ti mê klâ krê, pôi tá veăng mot tung Khu kăn xiâm Đảng’’.

Rơtế môi tuăn [ă tơdroăng ki mê, Pho\ yăo sư, Tie#n sih Nguyễn Minh Tuấn, Ngế xiâm pơkuâ Tíu xiâm Đảng, Hok vie#n Chính trị Kuo#k ya Hồ Chí Minh tối:

‘’Hbrâ mơngế ăm hneăng hôp mê, Tíu xiâm nhoăm khât, xua hiăng ai mâi [ai hriâm châ mot tung mâu kăn [ă mâu ngế ki pro ‘mêi ‘na tuăn loi. Bai hriâm mê thế tơdêng hlối tung hneăng hôp drêng kố thế tơtro\ng, Tơdroăng ki tiah mê, la thế pro ti lâi vâ châ ‘nâi mê cho hnoăng cheăng ôh tá xê to ki tíu xiâm, dêi rêm râ kăn, tá mâu đảng viên tung kơ koan tíu pêi cheăng xuân thế ai hnoăng cheăng pêi pro ‘mâi rơnêu’’.

Kăn [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê xuân tối tiah kố; pơtối, rak vế pêi pro mâu tơdroăng ki hiăng pêi tơ-[rê tung tơdroăng ‘na mơngế ôh tá xê tơngôu, thế đi đo hbrâ rơnáu, malối ‘na mơngế ki vâ pro kăn. Sap ing ăm hlo dêi hneăng hôp xiâm tơnêi têa rôh kố, xuân môi tiah tơdroăng veăng hnê tối dêi Tíu xiâm, Khu xiâm cheăng kal kí kô hnê mơhno tơdroăng pơtối hbrâ, séa ngăn, tơ’nôm pê klêi mâu troăng hơlâ [ă mơngế, tơniăn ai tu\m kơxo# pơkâ, tro tiô pơkâ, tơ-[rê [ă pê klêi hồ sơ hdrối vâ pơtroh ăm Hneăng hôp má 13 dêi Đảng.

Lại Hoa - VOV1

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định