Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơmăng lơ 1/12, a Hà Nội, Kăn teăng mâ kong Lếo a Việt Nam hiăng tơku\m po ôu kâ leh tơbâ má 45 mơjiâng kong têa Lếo. Teăng mâ khu râ kăn pơkuâ Đảng, Tơnêi têa [a\ kuăn pơlê Việt Nam, jâ Tòng Thị Phóng, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa rơkâu mâu tơdroăng [lêi trâng kân [a\ tu\m têk dêi Lếo tung 45 hơnăm hiăng hluâ, ki rơhêng vâ tối cho mâu tơdroăng châ tơ-[rê tung tơniăn krê hnoăng pơkuâ, kâi mơdât pơrea\ng Covid 19, mơnhông cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla [a\ đi đo mơdêk tíu ối tung lâp plâi tơnêi dêi kong têa Lếo.
 

 

Leh tơbâ 45 hơnăm hâi mơjiâng kong têa Lếo

 

Tơdroăng tơru\m môi tuăn ki phá tơ-ê phá tơ-ê dêi Việt Nam – Lếo châ Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng apoăng, pôa Kaysone Phomvihane, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa [a\ pôa Souphanouvong, Kăn xiâm pơkuâ kong têa pro xiâm kối krá tơniăn, châ mâu rơxông kăn pơkuâ [a\ kuăn pơlê péa tơnêi têa veăng kum mơnhông, chiâng tơru\m cheăng ki le\m, môi tuăn tá hiâm mơno [a\ dêi pó, iâ ai tung lâp plâi tơnêi.

Đảng, Tơnêi têa [a\ kuăn pơlê Việt Nam đi đo nhuo#m [a\ rak tơmeăm ki kơnía kố; tơdrêng amê kheăn kơdeăn mâu tơdroăng ki kal dêi tơru\m cheăng Việt Nam – Lếo tung pơla kố nah.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định