Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 19/1, a Hà Nội, {ơrô Chin phuh tơku\m po Rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi lâp tơnêi têa mơgêi tơdroăng cheăng tung la ngiâ mơnhông droh rơtăm Việt Nam hơnăm 2011 – 2020; tơdroăng tơkêa hnê tơ’nôm mơdêk ivá rak ngăn Tơnêi têa ăm kăn [o#, mâu ngế pơkuâ kơ koan, hơnăm ối nếo a cheăm hơnăm 2014 – 2020 (tơdroăng tơkêa 567); tơdroăng tơkêa ki rah xo mâu khu ki rơkê ple\ng hơnăm ối nếo ki pleăng dêi hnoăng cheăng vêh a mâu cheăm mơnhông thôn pơlê, peăng kong ngo hơnăm 2013 – 2020 (tơdroăng tơkêa 500 ngế ki rơkê hơnăm ối nếo).

Pêi pro tro tơdroăng cheăng tung la ngiâ ‘na mơnhông droh rơtăm Việt Nam, tung 10 hơnăm hdrối nah, hnoăng cheăng rak ngăn Tơnêi têa ‘na droh rơtăm hiăng hlo tơ-[rê.

Sap ing hơnăm 2015 troh nôkố, ho\ng tơdroăng pêi pro tơdroăng tơkêa 567, lâp tơnêi têa hiăng hnê ăm lối 14.300 ngế kăn [o#, mâu ngế pơkuâ kơ koan hơnăm ối nếo dêi vâ chê 2.300 to cheăm, 42 to kong pơlê [ă tâi tâng kơxo# liăn ‘no ăm tơdroăng kố lối 29,8 rơtal liăn. Tơpui hnê mơhno a rôh hôp, pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế, mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê pơtối hriăn ngăn tối tơbleăng châ tơ-[rê mâu troăng hơlâ tơ’mot mâu ngế ki rơkê ple\ng hơnăm ối nếo veăng mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla, hnê kăn [o# ton xo\n ăm mâu tíu pêi cheăng.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định