Tăng ngăn hâi: 17/7/2019

VOV4.Sêdang ​– Tiô xêo dêi kơvâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât mâu kong pơlê Tây Nguyên, sap apoăng hơnăm troh nôkố, ki má lối sap khế 6, mâu ngế tro tâ pơrea\ng tơngê lo mơheăm tung mâu kong pơlê hiăng tâk hên. Kơvâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât mâu kong pơlê pơchân, nôkố Tây Nguyên dế mot rơnó mêi tung hơnăm, kong prâi tơ’lêi ăm tri trô chiâng kuăn xua mê pơrea\ng tơngê lo mơheăm tung la ngiâ kô râ ó, ôh tá ‘nâi tối hdrối.


 

 

 

 

A kong pơlê Dak Lak riân troh măng t^ng hiăng luâ, lâp tung kong pơlê hiăng châ hlo 152 tíu tâ tú a tâi tâng 15 tơring, pơlê kong krâm, kong kơdrâm [ă lối 3.500 ngế tro tơngê lo mơheăm, tung mê to khế 6 ai 3.200 ngế tro tơngê. Pơreăng kố tơku\m hên a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, tơring {uôn Đôn, Krông Năng, Krông {uk, }ư\ Mgar, Krông Ana…

A Dak Nông hiăng ai lối 1.300 ngế tơngê lo mơheăm a tâi tâng tơheăm tơring, pơlê kong krâm. A Gia Lai vâ chê 2.000 ngế tơngê lo mơheăm; kong pơlê Kon Tum lối 200 ngế  tơngê lo mơheăm. Mơhúa mâu tơring ki ai ngế tơngê mê oh tá ai ngế ki hlâ xua tơngê lo mơheăm.

 

Khăm pơlât a hngêi pơkeăng kân Tây Nguyên

 

Ngế pơkuâ ngăn ‘na pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê Dak Lak, [ok thái pơkeăng Phạm Văn Lào, ăm ‘nâi, hmâ hlo rêm hơnăm kơxo# mơngế tơngê lo mơheăm a kong pơlê bu dâng ing 1.000 -1.200 ngế. Laga, bú tung 6 khế apoăng hơnăm kố, kơxo# mơngế tơngê lo mơheăm hiăng tâk hên [ă xuân dế hlo tâk re\ng. Nôkố Dak Lak xuân môi tiah mâu kong pơlê ki ê tung kơpong Tây Nguyên dế pơxiâm troh rơnó mêi, kong mêi hngiâm kơchoh  tơ’lêi ăm mâu tri trôu vâ kơtâ, ai kuăn. Tiô tơbleăng hdrối ‘na pơreăng tơngê lo mơheăm tung la ngiâ kô tâ tú rơ-iô, pá tâ nếo.

 

Hbrâ mơdât tơngê lo mơheăm a Krông Pa

 

Mâu kong pơlê kơpng Tây Nguyên ai hyôh kong prâi [ă tơdroăng cheăng kâ, rêh ối môi tiah mê tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm trâm hên xahpá. Mê hên mâu thôn pơlê nôkố, kuăn pơlê xuân ôi rak khôi túa hdoăng têa, xúa hên tơmeăm vâ hdoăng têa ôh tá tro tơdroăng pro tơ’lêi ăm mâu tri trôu vâ kơtâ, chiâng kiâ ngu nge\ng ai kuăn hên.

Malối, a kơpong Tây Nguyên, tơnêi pêt loăng kơxu hên, kuăn pơlê ko loăng, mâu mo\ng pê têa chhá oh tá châ xếo lôi gá ối a xiâm loăng, pro tơ’lêi ăm mâu tri trôu ai kuăn kơtâ rế hên, ai kiâ ngu nge\ng. Pak^ng mê, ôh tá hlê ple\ng tung tơdroăng rak ngăn ivá ăm mo le\m, tíu rêh ối dêi mâu kuăn pơlê, malối hdroâng kuăn ngo [ă kuăn pơlê ối kơpong hngế hngo oh tá hlê ple\ng, tơdjâk pá hên troh tơdroăng vâ hbrâ mơdât pơreăng tối tơchoâm, pơreăng tơngê lo mơheăm tối krê.

 

Mâu ngế ngăn pơkeăng pơlât Gia Lai hnê kơ’nhâm kơmung a têa pơkeăng mơdât tri trôu

 

 

Tung pơla mê, mâu khu râ Đảng, mâu kăn pơlê cheăm hâi vâ tơmâng khât vâ rơtế [ă kơvâ ngăn pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm. Tơdroăng hnê tơbleăng hâi teăm tơdrêng [ă hâi hriăn vâ pêi pro xêh, tơdroăng tối tơbleăng hâi pêi pro hên túa mê tơdroăng hnê ‘na hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm hâi troh a mâu pơlê cheăm hngế hngo, kơpong hdroâng kuăn ngo. Mâu ngế tung kuăn pơlê ối tơngôu, hâi vâ tơmâng khât tơdroăng hnê thế kơdê kiâ ngu nge\ng, tri trôu. Tơdroăng cheăng séa ngăn [ă mơnhên tíu tâ ai ngế tâ pơreăng, xôh pơkeăng kơdê pơreăng ai drêng ‘nâ, ai tíu ‘nâ hâi vâ pêi pro đi đo, hâi vâ pêi teăm tơdrêng [ă hên tơdroăng ki ê.

Tiô kơvâ ngăn pơkeăng, tơdroăng tơngê lo mơheăm tung la ngiâ kô tâ tú rơ-iô tâ, pá vâ ‘nâi vâ châ mơdât, xua nôkố a Tây nguyên dế pơxiâm mot tung rơnó mê hngê, kong mêi hngiâm kơchoh tơ’lêi ăm mâu tri trôu vâ kơtâ xêi ai kuăn. Tâng ôh tá tăng troăng pêi pro hbrâ mơdât tro tơdroăng kô tơ’lêi chiâng tâ tú hên ó. Xua mê, mâu kong pơlê tơring cheăm kal thế tơku\m tâi tâng khu râ kơvâ cheăng, tơmeăm vâ hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm.   

Sap apoăng hơnăm troh nôkố kong pơlê Kon tum hiăng tơku\m xôh 233 rôh trếo pơkeăng; mơjiâng lối 700 khu lăm cheăng xôh pơkeăng mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm a mâu cheăm, bêng, pơlê kân vâ mơhnhôk hlối rơtế [ă kuăn pơlê pêi pro tơdroăng kơdê kiâ ngu nge\ng, tri trôu a mâu thôn, pơlê, tôh kơpho#; tơku\m hr^ng rôh lăm mơgrúa văng hyôh kong prâi, kơdê kiâ ngu nge\ng, tri trôu. 

Kơvâ ngăn pơkeăng pơlât kong pơlê Dak Lak hiăng hbrâ mâu tơmeăm khăm pơlât, pơkeăng pơlât vâ hbrâ ví [ă pơreăng tơngê lo mơheăm tâk hên; tơku\m xôh pơkeăng kơdê pơreăng a mâu tơring cheăm, malối a mâu kơpong tâ tú pơreăng tơngê lo mơheăm. Mơhé tiah mê, tơdrêng [ă tơdroăng ki mơ-eăm dêi kơvâ ngăn pơkeăng mê rêm ngế kuăn pơlê kal thế hbrâ mơdât  pơreăng tơngê lo mơheăm, trâ văng nhâ êa rơtoh kơdroh mâu tri trôu kơtâ. Pak^ng mê mơ-eăm tơru\m [ă kơvâ ngăn pơkeăng tung mâu rôh xôh pơkeăng kơdê tri trôu, mơdât tơngê lo mơheăm.

Vi [an mâu kong pơlê kơpong Tây Nguyên hiăng pơkâ hbrâ mơdât pơreăng tâ tú hơnăm 2019, hbrâ mơdât tơngê lo mơheăm. Pak^ng hnê mơhno dêi Khu ngăn pơkeăng pơlât, Vi [an mâu tơring, pơlê krâm, pơlê kong kơdrâm thâ tơbleăng [ă pơkâ lăm mơgrúa hyôh kong prâi, kơdê kiâ ngu nge\ng, tri trôu a mâu tíu tâ tú pơreămg; mơdêk séa ngăn tíu ai hên tri trôu, kiâ ngu nge\ng; xôh pơkeăng kơdê tri trôu kơpong nhôm tơ’lêi tâ tu pơreăng.

Gương plôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng