Tăng ngăn hâi: 15/9/2020

VOV4.Sêdang - Hngêi pơkeăng Nhiệt đới Pơlê kong kân Hồ Chí Minh nếo ăm ‘nâi, môi ngế vâi ‘ne\ng 12 hơhnăm, ối tơring Sa Thầy, kong pơlê Kon Tum tro tâ pơreăng êi rơtốu krôk hiăng hlâ kơ’nâi tơdế hâi mot pơlât a hngêi pơkeăng. Hdrối mê, lơ 13/9, o ki kố châ hngêi pơkeăng kong pơlê pơtroh pơlât a hngêi pơkeăng Nhiệt đới Pơlê kong kân Hồ Chí Minh  a hâi má 7 drêng hiăng tơngê hmân.

Kố cho ngế ki má 3 tâ pơreăng êi krôk ki râ, ‘nâi kô hlâ a hngêi pơkeăng Nhiệt đới sap ing khế 6 troh nôkố. Tâi tâng mâu ngế ki êi rơtốu krôk ki pơlât a hngêi pơkeăng kong pơlê [ă hâi châ pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât êi rơtốu krôk. Nôkố kơvâ hồ sức cấp cứu mơdât pơreăng rơ-iô a vâi ‘ne\ng, Hngêi pơkeăng Nhiệt đới Pơlê kong kân Hồ Chí Minh xuân dế pơlât ngế o kơnốu, 6 hơnăm, ối a tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum xua êi rơtốu krôk [ă hên tơdroăng châi ki ê.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định