Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Kơxo hâi lơ 20/1, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i kong têa Sinuâ hneăng 13 hiăng pơxiâm roh hôp má 25 vâ séa mơnhên ngăn mâu tơdroăng tơkêa luât [ă hơ’leh luât. Tơdroăng ki xiâm vâ tơpui tơno dêi hneăng hôp mê, ai tá tơdroăng séa ngăn ‘na tơdroăng luât ki hơ’leh, cho luât hbrâ mơdât tơdroăng tamo châi dêi kuăn mơnăn, kuăn kiâ, [ă luât ki pơxâu phak ‘na liăn ngân, klêi mê nếo xuân ai tá luât ki hơ’leh ‘na rak tơniăn luât pêi cheăng [ă luât hnê hriâm. Tung 3 hâi hôp mê, mâu kăn kô tơpui tơno nhên ‘na tơdroăng luât kring vế têa kơx^, luât veăng kum hnê mơhno ‘na luât, tơdroăng luât dêi khu [ok thái pơkeăng, luât kring vế rak ngăn kơpong long [ă luât hnê hriâm on veăng, rơpo\ng hngêi.

Pak^ng mê, mâu kăn xuân ai séa mơnhên ngăn tơdroăng pơkâ ‘na mơjiâng môi hngêi tơleăng ‘na liăn ngân Bắc Kinh [ă hên mâu tơdroăng tối tơbleăng ki ê, tung mê, ai tối tơbleăng ‘na hnoăng cheăng chêh tối [ă séa mơnhên ngăn dêi Vi [an mâu tơdroăng mơjiâng luât dêi Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tung hơnăm 2020.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định