Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


VOV4.Sêdang – Khu tơru\m ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât WHO hâi lơ 2/12 hnê pơchân, mâu ngế ki rêh ối tung mâu kơpong ki dế tâ tú dêi pơreăng Covid-19 mê athế truâ kên pâng môh rơkong a mâu tíu tê mơdró, tíu pêi cheăng [ă a hngêi trung hriâm ki ôh tá phuâng le\m. Tiô WHO, tâng ôh ti rak vế tơdroăng ki ối hngế 1 met ing dêi rơpó mê mâu ngế ki ối a tíu ki mê, tung mê, ai tá vâi hdrêng [ă hok tro sap ing 12 hơnăm tơngi klêng xuân athế truâ kên pâng môh rơkong maluâ tíu ối mê phuâng le\m.

Tiô hnê mơhno dêi WHO, mâu kuăn pơlê athế truâ kên pâng môh rơkong drêng lo pagong tâng ôh tá vâ ối kơtăn hngế ing ngế ki ê. Pak^ng mê, khu tơru\m kố xuân hnê pơchân truâ kên pâng môh a tâi tâng mâu tíu khăm pơlât tung mê ai kơpong ki ối tơdjuôm môi tiah hngêi kâ hmê [ă cheăng dêi mâu ngê pêi cheăng.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định