Tăng ngăn hâi: 16/10/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Maluâ hơnăm hiăng hên [ă rơkong rơngê ting ting rế hía rế vâ hía lôi, tơdrá rơngê ting ting [ă tơdroăng ki chuât xơtó, jâ Y Brai, hdroâng kuăn ngo Bơhnéa ối a pơlê Kon Túc, cheăm Đăk Pne, tơring Kon Braih, kong pơlê Kon Tum [ă tơdroăng ki hơniâp le\m, tơdroăng ki hâk git kơ rơngê ting ting xuân ối rak vế dêi tơdroăng ki hâk mơnâ vâ, tơmot tung tơrêm tơdroăng rơngê ting ting drêng rêm hdroh vâ ăm rêm ngế tơmâng.

 

 

Hiăng châ vâ chê 80 hơnăm la jâ Y Brai, hdroâng mơngế Bohnéa, ối a pơlê Kon Túc, cheăm Đăk Pen, tơring Kon Briah, kong pơlê Kon Tum ối têi [ă tơleăng. Mơni kơnôm ing hiâm mơno hâk mơjo pâ, tơdroăng ki git [ă rơngê ting ting mê hiăng kum ăm jâ Y Brai tiah ối nếo, ing tơdroăng ki hâk vâ [ă rơngê ting ting mê hiăng kum ăm jâ Y Brai tiah ối nếo tâ tâng vâ ngăn [ă hơnăm.

Jâ Y Brai tối ăm ‘nâi, sap ing ối tơx^n nah jâ hiăng hmâ tơmâng dêi nôu hơdruê dêi hdroâng Bơhnéa, mâu tơdroăng ki mê thăm rế pro jâ rế hâk vâ, mơjo  git, ing mê, khoh pro jâ chiâng rơhêng vâ rơngê ting ting; [ă rế hía rế châ dêi nôu [ă mâu ngế ki hiăng krâ tung pơlê hnê mâu tơdrá rơngê ting ting tiô tơdrá dêi hdroâng Bơhnéa.

 

 

Jâ Y Brai hâk vâ tơdroăng ki hnê tơdrá rơngê ting ting ăm mâu vâi o

 

 

 Drêng xông kân, pơla nôu pâ lăm a chiâk deăng, ối a hngêi ngăn dêi ó, jâ hmâ lông dêi o koi [ă mâu tơdrá hdroâng kuăn ngo. Kơ’nâi mê, drêng hiăng xông kân, jâ hiăng mơnúa chêh bro xêh mâu tơdrá vâi krâ roh nah vâ hơdruê mâu tơdroăng hơdruê ki tơtro [ă hiâm mơno tơná vâ [ă tá tơdroăng ki vâ mơnhên tối dêi tơdroăng rêh kâ ối tâ tá dêi kuăn pơlê.

Xo dêi tơmeăm tâ tung kơtong ki te\n [ă hmôu dêi tơná, jâ Y Brai hiăng tối tơbleăng dêi tơdroăng ki mơhriâm rơngê ting ting xua jâ nếo chêh bro, mê cho mâu [ai rơngê ting ting: Nôu lông dêi o, Ngoh prôk ulâi o prôk tiô amê, Tơdroăng ki tơpui tối [ă hiâm mơno, tơdroăng pro tơhmâ [ă hên mâu tơdroăng hơdruê ki ê.

 

 

Jâ Y Brai xuân ối rak vế mâu hnoăng cheăng pa k^ng tơdroăng rơngê ting ting

 

 

 Jâ Y Brai tối ăm ‘nâi, jâ hiăng chêh bro nâl rơngê ting ting [ă chêh bro tơdrá ăm dêi tơná tiô kơ tơdroăng ki rơngê ting ting dêi hdroâng Bơhnéa roh vâi krâ nah [ă hiăng châ hriâm [ă rak vế ing nôu pâ, jâ pôa roh nah. Ing mâu [ai rơngê ting ting mê, cho vâ tối ‘na tơdroăng ki hên túa, hâk kơde\n hên mâu tơdroăng tung rêh kâ ối, ki le\m tro tung pêi cheăng, pêi chiâk deăng, tơdroăng hâk mơnê pơlê pơla, tơnêi têa, tơdroăng pro hmâ dêi pó, ki le\m tơdro\m dêi kong kế, nhâ loăng [ă hên mâu tơdroăng ki ê.

Hơnăm 1968, jâ hiăng veăng tung khu droh rơtăm pleăng hnoăng cheăng tung plâ rơxông plâ Mih, mơđah hơdruê xuâng a kơpong tơnêi An Khê. [ă tơdroăng ki rơkê ple\ng [ă hâk vâ dêi tơdroăng rơngê ting ting, jâ Y Brai drêng mê hiăng rơtế [ă dêi khu tơná vâ pơtroh ăm rơkong hơdruê, idrâp rơngê vâ hnê mơhnhôk khu mô đo#i.

Klêi kơ’nâi tơnêi têa châ tơleăng le\m, hơnăm 1975, vêh ing tíu tơplâ, jâ Y Brai pơtối dêi hnoăng cheăng [ă veăng kum ăm pơlê cheăm tung hên tơdroăng mơhno túa le\m tro, leh mơd^ng. Drêng hơnăm hiăng hên, jâ châ rah xo pro Ngế pơkuâ ngăn khu hơnăm hiăng krâ, xo pêi hnoăng cheăng mê troh nôkố, tơdrêng amê, kơnôm châ Đảng, Tơnêi têa diâp ăm 18 chư mêa: ‘’Hơnăm hiăng hên tuăn ngôa thăm rế djâ troăng xua ing tơdroăng ki mơjiâng [ă kring vế tơnêi têa’’.

Pak^ng tơdroăng ki rơngê ting ting [ă lông kuăn ne\ng tung mâu hâi leh mơd^ng dêi pơlê, jâ Y Brai ối a pơlê Kon Túc, cheăm Đăk Pne, tơring Kon Braih, kong pơlê Kon Tum ối veăng hnê mâu tơdroăng rơngê ting ting, mâu tơdrá lông mơhnhôk ăm khu rơxông ối nếo a pơlê Kon Túc; tung mê, ai 5 ngế hok tro dêi jâ hiăng mơhno\ng chêh bro dêi xêh mâu tơdroăng tơdroăng rơngê ting ting dêi hdroâng Bơhnéa.

Jâ Y Brai hiăng rơtế [ă khu hơdruê xuâng dêi pơlê veăng hên tơdroăng tơ’noăng Mơđah rơngê ting ting xua kong pơlê, tơring tơku\m po, vâ mơđah tơbleăng ăm tơmối ôm hyô [ă hên mâu tơdroăng ki ê. Hnoăng cheăng mơhno túa le\m tro, mơđah hơdruê xuâng mơđah mâu hâi leh ki kal kân a pơlê Kon Túc, ôh tá păng lôi hnoăng cheăng ki hnê ngăn dêi jâ Y Brai.

 

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định