Tăng ngăn hâi: 10/9/2020

 

Vêh pơtâp tơdjuôm klêi kơ’nâi hâi khế tro thế klâ ối kơtăn pơlê pơla, Y Hlih phiu ro [a\ hâk vâ kơhnâ rêm tơdroăng ki pơtâp voh. Tíu pơtâp dêi thái Lê Đức Cường ối a lui troăng Đào Duy Từ sap ing ton nah cho tíu hmâ dêi o [a\ mâu ngế ki pơtâp hơnăm ối nếo [a\ môn voh tiô khôi vâi krâ nah, kick boxing troh ing Tíu xiâm hnê pơtâp [a\ tơ’noăng ivá kong pơlê.

Kot mâ tung môi rơpo\ng pêi chiâk deăng a pơlê Kon Rơ Bang 1, cheăm Vinh Quang, pơlê kong kơdrâm Kon Tum, tơdroăng rêh ối pá puât  hiăng pro o kơdrâi, inâi cho Y Hlih hâk vâ hriâm tâp, laga ôh tá ai liăn ngân vâ troh hriâm hơdruê xuâng, tơ’noăng ivá ki ê pak^ng hriâm tung hngêi trung. Laga mơhúa ‘nâng, achê hngêi o ai thái hnê voh Năm Định (rơxông má péa tung rơpo\ng hâk vâ tơdroăng voh Năm Tạo ô eăng a pơlê kong kơdrâm Kon Tum) hâk vâ hnê tơdroăng voh tiô khôi vâi krâ nah, xua mê drêng dế hriâm lâm 6, Y Hlih hiăng mơ-eăm tiô hriâm, pói vâ ai ivá mo rơdêi.

Ôh tá [e\ng ê, o kơdrâi mơngế hdroâng kuăn ngo Bơhnéa hiăng ‘’hâk vâ’’ xua môn voh tiô khôi vâi krâ roh nah. Kơhnâ pơtâp, Y Hlih châ thái hâk vâ hnê xua hriâm re\ng chiâng, xuân môi tiah tơdroăng ki mơ-eăm dêi o châ thái ki hnê hâk tơngăm há.

Hơnăm 13 hơnăm hmâ [a\ tơdroăng voh tiô khôi vâi krâ roh nah, 16 hơnăm châ rah xo mot tung khu ki rơkê ‘na tơ’noăng ivá dêi kong pơlê, hơnăm kố 19 hơnăm, Y Hlih hlo nhên ki rơkê dêi tơná, châ kâ hên pri. Ngế ki hnê Lê Đức Cường tối ăm ‘nâi: kơnôm mơ-eăm, o hiăng rơkê re\ng, chôa ‘lâng rế rơkê, cho tơngah khât la ngiâ. 

 

 

 

 

 

Y Hlih pơtâp môn to che\ng kle\ng a plông tơ’noăng

 

Hơnăm 2018, roh apoăng veăng tơ’noăng pri rơxông ối nếo Kick boxing lâp tơnêi têa a kong pơlê Gia Lai, o châ kâ Me dái hâu.

Tơkâ hluâ tơdroăng ki pơtâp, mơ-eăm tâi ivá, kho\m mơ-eăm ôh tá xâu châi, kho tơbrêi, Y Hlih rế hía rế mơnhên cho môi tung kơxo# ‘’ngế’’ kơnía dêi tơdroăng tơ’noăng ivá Kon Tum. Hiâm mơno krá chân, tung ki chiâng rế hía rế hôm, hiâm mơno tơ’noăng krá tơniăn, tung pơla kố nah, ngế tơ’noăng hơnăm ối nếo kố đi đo châ kâ pri ki má môi.

Hơnăm 2019 cho hơnăm [lêi trâng hên [a\ Mê dái Mêa a roh tơ’noăng kick boxing lâp tơnêi têa, Mê dái hâu môn voh tiô khôi hmâ vâi krâ nah lâp tơnêi têa [a\ Mê dái hlái môn tơ’noăng hdroâng kuăn ngo to loăng chêng kle\ng a Hneăng tơ’noăng ivá lâp tơnêi têa kơpong 2.

Mâu tơdroăng ki châ [lêi trâng dêi Y Hlih hiăng kum hên tung tơdroăng tơ’noăng tơdjuôm dêi mâu ngế tơ’noăng kong pơlê Kon Tum a mâu tíu tơ’noăng ivá tung tơnêi têa [a\ kơpong. Krê hơnăm 2019, khu tơ’noăng kong pơlê Kon Tum ối má péa tung khu tung tâi tâng kơxo# 17 kong pơlê veăng tơ’noăng ivá hdroâng kuăn ngo lâp tơnêi têa kơpong 2.

Rêh ối tiah hmâ, hâk vâ tơ’noăng ivá, Y Hlih hiăng [a\ dế pleăng ivá rơxông ối nếo ăm tơdroăng tơ’noăng ivá châ kâ pri hên ăm kong pơlê. {a\ o, rơkong pơchân dêi Pôa Hồ ‘’Rêm ngế kuăn pơlê ôh tá ‘ro, mê lâp tơnêi têa kô ôh tá ‘ro. Rêm ngế kuăn pơlê mo sêi têi ‘răng mê tơkéa vâ tối lâp tơnêi têa mo sêi têi ‘răng há’’ cho tơ’lêi ple\ng, laga tung mê cho trâu hơngế.

Hlá tơbeăng Kon Tum

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định