Tăng ngăn hâi: 9/2/2015

VOV4.Sêdang - Tơmối ki to rơxế dro troăng kân a Dak Lak hâi teăm châ sôk ro tâi tơdroăng, xua yă rôe ve\ kơto rơxế chu rơpâ iâ, xua tiu yă têa châu têa kơxăng rơpâ, mê sap hâi lơ 9 khế 2, yă rôe ve\ xi xông to kơnâ ó tung pơla mâu hâi hdrối Têt A$t Mui. Tơkéa vâ tối, yă rôe ve\ rơxế bu nếo chu kơdroh iâ tiu yă têa châu, têa kơxăng la kơ’nâi mê, yă rôe ve\ hiăng tâk kơnâ nếo sap 5 troh 10 xôh tung pơla mâu hâi hdrối Têt kố ah. Tiu pôa Trần Thường, kăn pơkuâ ko\ng ti pêi cheăng tiu rơnó tơraih rơxế Dak Lak, xun cho khu mơdró kâ ki ai hên rơxế kơtâu dro troăng kân to yă troh 60% tung rôh kố, ăm ‘nâi: Tiu pơkâ tơdroăng 152 dêi Khu xiâm ngăn troăng prôk rơxế kơtâu, tơdroăng tối tơbleăng yă ve\ cho xua khu mơdró hmếu pơ há tối xêh. ‘Na tơdroăng pơkâ 63 dêi Khu xiâm ngăn troăng prôk tối, ối ai rơxế ki ‘nâ pơkâ hlối a mâu tíu tê ve\ [ă tung rơxế vâ khu tơmối ki to tung rơxế ‘nâi. ‘Na tíu rak ngăn tơraih rơxế tối, bu veăng hnê tối, pơtâng khe#n tiah mê tê’’.

Gương tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định