Tăng ngăn hâi: 27/11/2019


VOV4.Sêdang - Khu ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum tối kong pơlê kố nếo ai tơ’nôm 1 ngế hlâ xua tơngê lo mơheăm Dengue. Ngế ki hlâ mê cho o  ku\n Văn Khánh Ngọc, 3 hơnăm, hngêi ối a bêng Quang Trung, pơlê kong kơdrâm Kon Tum. Tung pơla tơngê ăm hlo, o pơxiâm tơngê a hâi lơ 16/11 apoăng tơngê hmân oh tá pơtê, kơ-o, rơlâi tung châ, oh tá vâ kâ kế.

Môi hâi klêi mot pơlât a hngêi pơkeăng kân kong pơlê Kon Tum pơlât tơdrêng xua tơngê râ [ă châ mâu [ok thái pơkeăng tối tơngê lo mơheăm Dengue [ă êi Amedan ki hiăng râ.Klêi 4 hâi pơlât, hlo o lo mơheăm a tíu ki pâk. Troh hâi lơ 24/11, o chiân tâk râ má 3 [ă hlối hlâ a 16 chôu 35 phut hâi ki mê há. Tiah mê, kố cho ngế má 2 hlâ xua tơngê lo mơheăm Dengue a pơlê kong kơdrâm Kon Tum bú tung pơla 2 khế.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng