Tăng ngăn hâi: 22/1/2020

VOV4.Sêdang -  Um tơvi dêi kong têa Sinuâ mơ’no rơkong tơpui dêi Kăn xiâm pơlê kong kân Vũ Hán ăm ‘nâi, kơxo# mơngé ki hlâ xua virus Corona, êi xôu ki tơviah hiăng tâk troh 6 ngế. Troh nôkố, tâi tâng ai 258 ngế tâ tú virus êi xôu ki tơviah, kơxo# ki mê hiăng tâk hên tâng vâ pơchông [ă tơdroăng tơbleăng hdrối mê. Kơ koan ngăn pơkeăng dêi kong pơlê Chiết Giang xuân tơbleăng, ai tơ’nôm 5 ngế tâ tú virus Corona nếo châ hlo.

Hdrối mê, mâu kăn pơlê kong kân Vũ Hán, kong pơlê Hồ Bắc, kong têa Sinuâ hiăng tơbleăng hên tơdroăng hbrâ mơdât tâ tú dêi pơreăng êi xôu ki râ xua virus Corona ki nếo pro.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định