Tăng ngăn hâi: 13/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơmăng lơ 12/11, tơring Krông Nô, kong pơlê Dak Nông hiăng pơxiâm po ‘’ Hâi mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá mâu hdroâng kuăn ngo tung tơring Krông Nô hơnăm 2020’’. Hâi mơhno túa le\m tro veăng ai 11 khu hdroâng kuăn ngo ki mơđah hơdruê xuâng dêi mâu kuăn ngo rêh ối a mâu cheăm, pơlê kân tung tơring.

 

Khu to\n chêng tơgôu koăng Quảng Phú

 

Po tung pơla 2 hâi lơ 12 [ă 13/11, hâi mơd^ng ai mơđah hên tơdroăng môi tiah: Tơbâ mâu tơdroăng po mơd^ng tiô chal krâ nah dêi mâu hdroâng kuăn ngo tung tơring; To\n chêng koăng [ă rơngê ting ting tiô tơdrá hdroâng kuăn ngo; Túa mơdâng hngêi trá xo\n; tơ’noăng pro loăng kâng [ă tơ’noăng ivá tiô chal krâ; mơđah sâp rơnuâ ếo pơtâk kuăn ngo; tơ’noăng pế pơchên hmê kơchâi kâ [ă xah hêi tiô chal krâ.

Jâ H’Glang, kuăn ngo Mnông ối a thôn Phú Lợi, cheăm Quảng Phú, tơring Krông Nô, kong pơlê Dak Nông tối, tơdroăng tơku\m po mơd^ng kô veăng pơtối rak vế [ă mơnhông mơdêk ki kơnía khôi túa, vêa vong ton nah dêi mâu hdroâng kuăn ngo tung tơring.

‘’Á phiu  ro xua hâi mơd^ng mâu hdroâng kuăn ngo tung tơring Krông Nô pin tối krê [ă kong pơlê Dak Nông tối tơchoâm. Kuăn pơlê veăng xah hêi ro vâ tơru\m dêi rơpó pơla mâu hdroâng kuăn ngo, trâm tơpui tơno hriâm ing dêi rơpó, kum dêi rơpó ‘na mơhno ki le\m tro, cheăng kâ tâi tâng tơdroăng ki le\m tro roh nah dêi kuăn ngo vâ pơtối rak vế tro tâ.

Tơring Krông Nô pin tơku\m po mơd^ng mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá cho vâ tơbâ ăm rêm ngế pôi tá piu khôi túa, vêa vong ton nah ki le\m tro dêi kuăn ngo pin, vâ kuăn ‘ne\ng kuăn cháu pin pôi tá piu mâu tơdrá rơngêi ting ting, túa kơ’râu xuâng, dêi mâu hdroâng kuăn ngo Rơđế, Mnông, Jarai [ă hên hdroâng kuăn ngo ki ê’’.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định