Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


VOV4.Sêdang -  Kơxo lơ 2/12, a hngêi trung râ má pái hnê kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê N’Trang Lơng, pơlê kong krâm Gia Nghĩa, Khu xiâm ngăn ‘na tơdroăng nếo ai [ă ngăn hyôh rơ’jiu internet tơru\m [ă Khu ngăn ‘na tơdroăng nếo ai [ă ngăn hyôh rơ’jiu internet kong pơlê, Khu ngăn ‘na hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê Dak Nông tơku\m po mơđah tơbleăng um  kơxo# ‘’Hoàng Sa, Trường Sa dêi Việt Nam –  Mâu tơdroăng ăm ‘nâi ton nah [ă ‘na tơdroăng ki tro’’.

Mơđah tơbleăng mê hiăng ăm mơngế ki ngăn mâu lơgât dêi Việt Nam, lơgât dêi mâu kong têa peăng mâ hâi lu, kong têa ki môi tuăn [ă Mih [ă Sinuâ, mâu hlá mơ-éa chêh tơdroăng ton nah tung pơla tơ’mot, pêi pro tro tiô hnoăng pơkuâ têa kơx^, a chuăn xuân môi tiah tơbleăng mâu um méa ki le\m ‘na tơnêi têa, kuăn mơngế Việt Nam...

 

 

Hok tro mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Dak Nông lăm ngăn mơđah tơbleăng um lơ gât

 

Pak^ng mê, xuân mơđah tơbleăng 40 tơdroăng chêh ki kal ton nah, lơgât ki pro k^ng gá [ă troăng mơhno mơnhên tơdroăng ton nah, tro luât cho hnoăng pơkuâ dêi Việt Nam [ă 2 to chuăn Hoàng Sa [ă Trường Sa.

A rôh mơđah, mơngế ki lăm ngăn ối châ hlê mâu tơdroăng ki pơxúa dêi têa kơx^, chuăn Việt Nam tung mơnhông cheăng kâ a têa kơx^, xuân môi tiah troăng hơlâ dêi Đảng [ă Tơnêi têa pin tung tơleăng mơnhên ‘na tơdroăng tơdjâk troh hnoăng pơkuâ dêi Việt Nam [ă péa to chuăn Hoàng Sa [ă Trường Sa.

 

Gương tơblôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định