Tăng ngăn hâi: 23/11/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - A pơlê kong kơdrâm Plei Ku, kong pơlê Gia Lai tơku\m po Leh tơbâ 15 hơnăm hâi mơđah tơbleăng khôi túa le\m tro chêng koăng Tây Nguyên cho kế tơmeăm khoăng le\m tro, teăng mâ dêi kuăn mơngế. A Leh tơbâ, 100 ngế nge# sih lo ing bêng Yên Đỗ, pơlê kong kơdrâm Plei Ku [a\ cheăm Glar, tơring Đăk Đoa, kong pơlê Gia Lai mơđah tơbleăng chêng koăng [a\ kơhnhon xuâng phiu ro kâ báu nếo [a\ tơgôu phiu ro, mơhno tơdroăng ki phiu ro châ tơmeăm, pơ-ôu pơ-eăng châ tơ-[rê pêi cheăng kâ.

 

Mơđah tơbleăng khôi túa le\m tro to\n chêng tơgôu koăng Tây Nguyên

 

Mâu nge# sih sâp ếo hdroâng kuăn ngo Jarai [a\ Bơhnéa [a\ chêng ôh tá truâ kho\ng rơtế idrâp dêi chêng koăng, kơhnhon xuâng châ vêh mơhno tíu mơđah tơbleăng to\n chêng tơgôu koăng, ki phá tơ-ê a kơpong tơnêi Tây Nguyên.

Tiô Khu pơkuâ ‘na mơhno túa le\m tro – Tơ’noăng ivá [a\ ôm hyô kong pơlê Gia Lai, nôkố kong pơlê ối rak lối 5 rơpâu kơtum chêng koăng. Khu pơkuâ ‘na mơhno túa le\m tro – tơ’noăng ivá [a\ ôm hyô kong pơlê tối ăm ‘nâi, nôkố tơdroăng hnê, rak vế tíu mơđah tơbleăng tơgôu chêng koăng xuân dế châ tơku\m po tung pơlê pơla.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định