Tăng ngăn hâi: 13/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 12/11, khu xiâm ngăn khoa hok [ă kơmăi kơmok tơku\m po leh tơdah lơgât Khu xiâm chêh ‘na Lịch sử ton nah dêi Việt Nam. Pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi troh veăng leh. Ing tơdroăng tối thế dêi khu ngăn Khoa hok Lịch sử Việt Nam, Kăn xiâm Đảng hiăng pơtroh hlá mơ-éa pơcháu ăm Khu xiâm ngăn khoa hok kơmăi kơmok pơkuâ k^ [ă tơku\m pêi pro Tơdroăng tơkêa tí tăng ‘nâi ple\ng, rah chêh dêi Khu xiâm ngăn lịch sử Việt Nam.

Tơdroăng tơbleăng tí tăng ‘nâi ple\ng, rah chêh châ pơxiâm sap ing hơnăm 2015, klêi a hơnăm 2020 tiô tơdroăng pơkâ, tơniăn tơ-[rê [ă môi tuăn dêi Khu xiâm tơnêi têa ‘na tơdroăng ton nah. Veăng pêi tơdroăng tơkêa bro ai vâ chê 300 khu cheăng khoa hok dêi mâu kơ koan tăng ‘nâi ple\ng [ă hnê tơdroăng ton nah tung lâp tơnêi têa. Khu xiâm ngăn ‘na lịch sử ton nah Việt Nam rah chêh ai 25 kơxop tơdroăng tối hbo lối 10 rơpâu mâ mơ-éa.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định