Tăng ngăn hâi: 15/12/2019

VOV4.Sêdang - Ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ! {ă mâu vâi kơdrâi hdroâng Rơđế, sap ing ton nah, pong cho tơmeăm ki ôh tá păng lôi kum tơná vâi nâ o vâ pôu djiân báu, alâi, prá, pôm, hdréa, hmê, têa tiô kơ tơdroăng ki kal vâ pôu tơmeăm pá ro\ng. Nôkố, maluâ tơdroăng rêh ối chal nếo ai tơdroăng veăng kum dêi hên kế tơmeăm ki pơrá phá dêi pó la a kong pơlê Dak Lak xuân ối ai hên khu vâi kơdrâi Rơđế hmâ pôu pong, chêa vâ djiân kế tơmeăm ing chiâk deăng, lơ lo lăm a chiâk deăng lơ djâ tê a hngêi kơchơ. Tung tơdroăng ‘’Mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên’’ hâi kố, H’Xíu Hmok ai [ai chêh tơbleăng tối ‘na pong, chêa, tơmeăm ki ôh tá păng lôi tung rêh kâ ối dêi mơngế Rơđế, pó vâi krâ-nho\ng o kô tơmâng.

 

To lâi hâi tung măng t^ng, nâ H’Bieo Êban, nôu H’Nêch, ối a [uôn Alê B, bêng Ea Tam, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột hiăng riu kơxo má vâ tâ dêi kơchâi ki hngêi rơpo\ng pêt tung kơdrum djâ tê a hngêi kơchơ. Maluâ rơpo\ng hngêi ai rơxế hơn đa, rơxế mái la nâ xuân tâ dêi kơchâi tung pong, pôu râng a ro\ng [ă ki ối iâ nâ tâ dêi tung kơtup ki te\n [ă pơ-óu kât a ro\ng tăng rơxế hon đa. Nâ H’Bhieo tối tiah kố, sap ối ku\n nah troh hiăng kân, pong, chêa cho tơmeăm ki kal khât vâ kum ăm nâ pôu djâ, chiân pơtroh mâu tơmeăm ki pêi lo ing chiâk deăng.

 

 

 

Pong cho tơmeăm ki hmâ dêi vâi kơdrâi Rơđế drêng lo lăm a chiâk deăng, lơ lăm a kơno têa

 

 Pong, chêa cho tơmeăm ki pơxúa, kum tơ’lêi hlâu ăm tơdroăng ki vâ kơdroh iâ ki pá puât ing kơpeăng ko\ng [ă kơdroh ki hngăm a kơxah.

Sap ing roh ton nah troh nôkố, pong, chêa cho tơmeăm ki ngin hiăng hmâ xúa. Hdrối nah, pong, chêa hmâ xúa tung hên tơdroăng tâ, ‘măn, môi tiah pôu hdréa, pôu djiân têa. Nôkố ôh tá xê athế lo lăm hnêng têa a kơno môi tiah hdrối nah xếo, thăm nếo, tơdroăng lăm pâ hdréa nôkố xuân preăng ai. Nôkố, ki hên, vâi krâ, nâ o hmâ xúa pong, chêa vâ pôu mâu kơchâi, tơmeăm lăm hngêi kơchơ, tê mơdró. Xua pong, chêa ga cho vâ tơ’lêi ăm tơdroăng pôu pá ro\ng mê chía kơdroh ki hngăm a ko\ng, tâng hmôu pơ y^ng a ko\ng, lơ pôu [ă kơxâk ga xuân ai tơdjâk troh a ko\ng, tơvâ hên, tơ’lêi rơke\ng, tơbrê a ko\ng.

Môi tiah nâ H’Bhieo tối, hên vâi kơdrâi Rơđế a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột xuân xo pong, chêa vâ pôu mâu kế tơmeăm [ă mâu kuăn pơlê tơ’lêi ‘nâi mê cho mâu tơmeăm ki djâ ing pơlê cheăm.

 

 

Nôkố, pong ối tiô vâi nâ o lo lăm a kơpho#, pôu râng a ro\ng mâu kơchâi ki pêt a kơdrum hngêi

 

Hlo ai hên a mâu hngêi kơchơ dêi pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, hmâ hlo ai hên pong, chêa ki vâi ‘măn pơtăng dêi  pó chiâng troăng lế le\m, tung mê vâi tơbleăng tê hên mâu hdrê kơchâi, plâi ki krí, kêi xo ing kơdrum hngêi tơná ki pêt mơjiâng, rơnó ki lâi ai tơmeăm ki mê, môi tiah rơmôe tơ-uâ, pía tâng Xuăn, plâi ối, plâi nong [ă hên mâu tơmeăm ki ê.

 

 

A kơchơ vâi tơbleăng tê hên kế tơmeăm, tung mê xuân hlo ai tá mâu pong dêi mơngế kuăn ngo

 

Pôa Y Ký Niê, hmâ krếo cho pôa Vô, ối a [uôn Trưng, cheăm Krông Jing, tơring MDrak, kong pơlê Dak Lak tối, sap ing chal vâi krâ roh nah, [ă hdroâng mơngế Rơđế, tơdroăng te\n pong, chêa cho hnoăng cheăng dêi vâi kơnốu, mơngế ki pôu pong, chêa mê ki hên cho vâi kơdrâi. Sap ối tơx^n nah, mâu vâi hdrêng hiăng châ dêi pôa lơ pâ vâi te\n ăm pong, chêa ki ku\n vâ pôu pá ro\ng tiô dêi nôu pâ lo lăm a chêk lơ lo lăm troh a kơno têa vâ hnêng têa. Pong, chêa cho tơmeăm ki hiăng hmâ xúa, vâi nâ o ki lâi xuân athế ai.

{ă hdroâng mơngế Rơđế bu ai vâi kơdrâi tê ki hmâ pôu pong, chêa, vâi kơnốu bu râng tơkâ, drê lo lăm. Vâi kơdrâi Rơđế lo lăm a chiâk mê athế pôu hên mâu tơmeăm, môi tiah hmê kơchâi djâ lăm a chiâk; pôu báu, pôu têa, pôu hdréa, klêi mê mâu hdrê kơchâi kong [ă mâu tơmeăm ki nếo đôu, krí, lâk xo dêi a chiâk deăng lơ tung kong.

Tâng vâ pơchông ngăn [ă mâu pong, chêa dêi mâu hdroâng kuăn ngo ki ê, pong, chêa dêi mơngế Rơđế ga phá tâ, xua kơpeăng chêng ga xo\n a’ngêi, pro [ă loăng ki hiâ, krá kâk. Kum ăm kơpeăng chêng pong, chêa mê xuân kâk tâ, tâng ‘măn a tơnêi xuân tơdrăng, ôh tá tro kơtong. Pong, chêa dêi mơngế Rơđế ga ai hên túa pơrá phá dêi pó, xo\n tơdâng troh a kơxah xuân ai, dâng rơtếo xuân ai, tơtro hlâu [ă ro\ng dêi mơngế ki pôu.

Pong, chêa cho tơmeăm ki châ mơjiâng ing kơpeăng ko\ng [e\ng [eăn [ă tuăn ngôa ki rơkê dêi vâi kơnốu. Pôa Y Toh {krông, ối tối cho pôa H’Vên, ối a pơlê Tơng Jú, cheăm Ea Kao, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột tối ăm ‘nâi, phêa, pơ-ốu ki vâ te\n mơjiâng pong, chêa cho phêa lơ pơ-ốu ki hiăng krâ. Drêng te\n mê vâi athế tâm tung têa ăm ga i chut, la tơ’lêi te\n. Mâu tơlêa ki te\n mê athế xi, te\n hơpê ga chiâng châ pong, chêa. Ngâ pong, chêa châ kâ [ă rái lơ châ phêa, pơ-ốu ki krá kâk. Klêi kơ’nâi te\n pong, chêa, vâi ôh tá xê xúa tơdrêng hlối mê vâi ối kơtúa ‘măn a drá peăng on ton hâi. Ki tô dêi on, dêi ngôi pro ăm phêa, rái thăm rế krá kâk, pro ăm pong, chêa ai mơngiơk tr^ng, prăng chí le\m, rế le\m mơnâ mâ xuân rế krá kâk há. Mâu túa te\n bro ki rơkê mê, pôa Y Toh hiăng rơkê chiâng te\n [ă pro tiô mâu vâi krâ tung rơpo\ng hngêi, pơlê cheăm hnê djâ ăm.

Ki kố, á hiăng châ hriâm drêng á ối tơx^n nah, hriâm ing mâu vâi krâ ki rơkê hnê djâ. Hlo vâi pêi mê á xuân lăm ngăn, klêi mê, te\n mơnúa ngăn, hmâ te\n hên hdroh ga xuân chiâng, rơkê môi tiah vâi há. Pong, chêa ga ai châ ‘nhông, kơxái kơbăn, pơtâk, kơpeăng chêng. Kơpeăng chêng ga hmâ pro [ă loăng xăng, ung phâu lơ loăng pleăng, ngăn tiô kơ tơdroăng ki te\n pong, chêa mê kân lơ ku\n, kô tăng rah loăng vâ pro’’.

Ing môi tơmeăm ki hmâ xúa tung tơdroăng rêh kâ ối [ă tơdroăng pêi chiâk pêi deăng sap ing chal vâi krâ nah, troh nôkố, pong, chêa xuân cho tơmeăm ki hiăng hmâ hên [ă vâi kơdrâi mơngế Rơđế. Ton roh nah, pong, chêa hmâ châ mâu vâi nôu, vâi nâ pôu a ro\ng vâ lo lăm a chiâk deăng, lăm a kơno têa. Nôkố, pong, chêa châ hên vâi kơdrâi, vâi droh pôu djâ lo a kơpho#, chiâng kế ki chơ, pơto, djiân djâ mâu tơmeăm dêi hdroâng kuăn ngo troh a tíu kố tíu mê, xuân cho um méa ki mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo.

H’Xíu Hmok chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng