Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo hnah, lơ 27/11, Khu pơkuâ ‘na mơhno túa le\m tro – Tơ’noăng ivá [a\ ôm hyô kong pơlê Dak Lak tơku\m pơxiâm po Tơ’noăng to\n chêng koăng kong pơlê Dak Lak hơnăm 2020 [a\ dó inâi rak vế [a\ mơnhông mơdêk kế tơmeăm khoăng mơhno khôi túa le\m chêng koăng tung rơxông mot tơru\m.

 

 

Pơxiâm po tơ’noăng chêng koăng kong pơlê Dak Lak hơnăm 2020

 

Veăng tơ’noăng ai vâ chê 450 ngê nghe# nhân, mâu ngế ki tơ’noăng dêi 15 Khu ối tung mâu tơring, pơlê kong krâm, pơlê kong kơdrâm tung kong pơlê. Rêm khu ki veăng tơ’noăng dâng 30 phút, [a\ mâu tơdroăng rêi kế xah hdroâng kuăn ngo, hơdruê mâu tơdroăng rơngêi, ting ting, rơtế [a\ mơđah tơbleăng ếo pơtâk [a\ vêh pro mâu khôi túa le\m, mâu hâi leh. Pôa Lê Ngọc Quế, Kăn pơkuâ kế tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro, ối tung Khu tơku\m po tối ăm ‘nâi, kố cho tơdroăng pêi cheăng ki ai pơxúa koh phiu ro mâu hâi leh kân, tơdroăng ki kal dêi tơnêi têa [a\ leh tơbâ 80 hơnăm Hâi mơjiâng Đảng [o# kong pơlê Dak Lak.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định