Tăng ngăn hâi: 24/9/2020

 

 

Hâi tơdrốu laga tung plông hngêi trung râ má môi Nguyễn Công Trứ, cheăm Ea Tul, tơring }ư Mgar, kong pơlê Dak Lak pơtối kơdrâm phiu ro luâ tâ hâi lăm hriâm. Sap ing kơxo, mâu hok tro hiăng ai mâ tu\m, pơtăng tiô troăng veăng tơku\m tiô tơdroăng Tíu ‘măn kơxop mơ-éa troh lâp lu ‘’Tơdroăng ki hlê ple\ng rơkê’’. Ôh tá xê châ pơchuât hên kơxop mơ-éa hlá tơbeăng ăm vâi hdrêng, mâu vâi o ối châ veăng hên tơdroăng xah hêi, tơpui tơdjếi ‘na mơhá tơmeăm, ngăn um xi-nê ‘na khoa hok.

Ki rơhêng vâ tối, roh tơ’noăng ‘’Kơ’râu kơ’lêng mêa’’ mơhnhôk kơdrâm hok tro veăng xah hêi. O H’Ru Vi Niê, hok tro lâm 5, Hngêi trung râ má môi Nguyễn Công Trứ hâk phiu:

‘’Á tâ phiu ro, châ tơdah kơxop mơ-éa dêi mâu tăm ing Tíu chôu ‘măn kơxop mơ-éa Dak Lak [a\ á châ veăng xah hêi tơdroăng ‘’Kơ’râu kơ’lêng mêa’’ [a\ nôkố châ pêt reăng, á phiu ro ‘nâng. A hngêi mê á hmâ pơchuât kơxop mơ-éa môi tiah kơxop mơ-éa tơpui tơdroăng ki pro pơro. A hngêi trung drêng prôk a tíu chôu ‘măn kơxop mơ-éa ai mâu kơxop mơ-éa hơ’muăn ‘na Pôa Hồ, Đô-rê-mon. Pơchuât kơxop mơ-éa ăm pin châ ‘nâi hên tơdroăng [a\ kơdroh ngăn phôn râng ko\ng’’.

 

 

 

Kơdrâm hok tro troh pơchuât kơxop hlá mơ-éa a tíu rơxế pơto kơxop mơ-éa troh lâp lu

 

Hâk phiu [a\ mâu tơdroăng, hên hok tro ối hâk vâ ngăn rơxế ‘’Chôu ‘măn kơxop mơ-éa prôk lâp lu’’. Kố cho rơxế kân pơto tơmeăm, tung mê kơthung rơxế châ pro hên tơmeăm môi tíu cho tíu chôu ‘măn kơxop mơ-éa laga kơbong ku\n ai hên kơxop mơ-éa tu\m túa, ai kơmăi vi t^nh tơdjêp măng Internet, tơvi [a\ mâu tơmeăm kơmăi kơmok ki ê.

Ngoh La Quốc Tùng Lâm, kăn [o# pơkuâ ngăn tíu chôu ‘măn kơxop mơ-éa kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi, rêm roh rơxế troh a kơpong hơngế hơngo, khu kố ai 3 ngế kô mơjiâng tơdroăng pêi cheăng nhên ăm rêm pơlê.

‘’Ahdrối troh [a\ mâu vâi o mê ngin kô mơnhên mâu vâi o môi tiah lâi vâ mơjiâng pơkâ pêi tơtro tiô tơdroăng ki hlê ple\ng dêi mâu vâi o [a\ mâu tơdroăng xah hêi phiu ro, Kơ’râu kơ’lêng mêa, tiâ tối mâu um tung kơmăi vi t^nh, mâu tơdroăng xah hêi môi tiah kơchuâ um, pik mơngiơk, tơpui tơdjếi mơhá tơmeăm vâ mơhnhôk mâu vâi o phiu ro, vâ mâu vâi o hlo mâu tơdroăng ki tơná châ hriâm, tơná xah hêi kô ai ing lâi, kô hriâm ing lâi [a\ mâu vâi o kô thăm hâk vâ ti tăng ple\ng mâu tơdroăng ki mê, ti tăng ple\ng alâi’’.

 

 

 

Hên vâi o hâk vâ ngăn rơxế pơto kơxop mơ-éa troh lâp lu [a\ mot tung măng internet ti tăng ple\ng tơdroăng

 

Sap hơnăm 2019, Dak Lak cho 1 tung 31 kong pơlê, pơlê kong kơdrâm tung lâp tơnêi têa châ tơdah rơxế ing tơdroăng ‘’Rơxế ô tô pơto kơxop mơ-éa troh lâp lu’’ xua Khu xiâm pơkuâ ‘na mơhno túa le\m tro, Tơ’noăng ivá [a\ ôm hyô tơru\m [a\ Grup pơkuâ Vingroup po rơdâ. Tơdroăng ki xúa, Tíu chôu ‘măn kơxop mơ-éa kong pơlê Dak Lak hiăng hbrâ krâ tơ’nôm wifi tung rơxế vâ mâu ngế pơchuât châ mot măng internet, ti tăng ngăn, ti tăng ple\ng tơdroăng.

Nâ Nguyễn Thị Thảo Quyên, Kăn pơkuâ [ơrô mơjiâng tơdroăng pêi, Tíu chôu kơxop mơ-éa kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi, tung vâ chê 1 hơnăm kố nah, rơxế hiăng prôk lăm lối 30 roh troh a mâu hngêi trung, pơlê kơpong pá puât, kum ăm rơpâu ngế châ pơchuât.

‘’Khu hlá mơ-éa tung rơxế ai sap ing 2.000 troh 2.500 kơxop mơ-éa tu\m mâu môn tơtro [a\ rêm ngế. Pak^ng kơxop hlá mơ-éa tung ô tô prôk troh lâp lu ối ai kơmăi vi t^nh tơdjêp Internet, tơvi [a\ mâu hyôh, tâi tâng um mơđah, loa, am-pli. Tối tơdjuôm tu\m vâ tơku\m po ăm mâu vâi o veăng tung gameshow, mâu tơdroăng xah hêi ki tơdjâk troh kơxop mơ-éa dêi Tíu chôu ‘măn kơxop mơ-éa kong pơlê. Rêm tíu mê ngin kô troh dâng 3 – 4 chôu, tu\m vâ mâu vâi o châ ngăn pơchuât veăng mâu tơdroăng xah hêi [a\ xuân ai chôu pơchuât ngăn kơxop mơ-éa [a\ hriăn ple\ng ‘na kơxop mơ-éa’’.

Rơxế pơto kơxop hlá mơ-éa troh lâp lu hiăng kum kuăn pơlê mâu kơpong pá puât dêi kong pơlê Dak Lak châ pơchuât kơxop mơ-éa hlá tơbeăng [a\ ko\ng nge# thông tin, pro thăm hlê klê hên tơdroăng rêh ối ‘na hiâm mơno, [a\ ki rơhêng vâ tối cho pro tơdroăng phiu ro ăm mâu vâi o hok tro tung tơdroăng hriâm tâp, ti tăng ple\ng mâu tơdroăng ki nếo ai.

H’Xíu H’Mok chêh

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định