Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 1/12, a Hà Nội, po leh tơbleăng rôh chêh kơthô ngi kong têa ê UPU rôh má 50 hơnăm 2020 [ă diâp pri ối má pái kong têa ê rôh chêh kơthô ngi kong têa ê UPU rôh má 49 (hơnăm 2020) xua Khu xiâm ngăn tối tơbleăng tơdroăng kal tiô troăng hyô um tơvi, rơ’jiu, internet tơru\m [ă Khu ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê, Tíu xiâm Đoân droh rơtăm Ko\ng san Hồ Chí Minh, Khu ki ngăn ‘na chêh văn Việt Nam, ko\ng ti xiâm pơtroh kơthô Việt Nam tơku\m po.

Rôh tơ’noăng chêh kơthô ngi kong têa ê UPU rôh má 50 hơnăm 2021 pơxá: ‘’O athế chêh kơthô ăm môi ngế nho\ng o tung rơpo\ng hngêi vâ tối ki châ trâm dêi tơná ‘na pơreăng kân Covid-19’’. Mâu ngế châ tơ’noăng cho hok tro Việt Nam sap ing 15 hơnăm chu pá xôp. Hâi khế tơdah xo [ai tơ’noăng sap ing lơ 1/12 troh tâi lơ 28/2/2021.

 

Katarina Nga tơplôu [ă 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định