Tăng ngăn hâi: 1/12/2020


VOV4.Sêdang - Tiô ăm ‘nâi ing Khu tơku\m po tơ’noăng kâ pri World Travel Awards, Việt Nam hâk phiu nếo châ pơxá inâi cho ‘’Tíu troh ngăn tơmeăm khoăng má môi lâp plâi tơnêi hơnăm 2020’’. Pri ki mê ngăn môi tiah pri ‘’Oscar dêi kơvâ ôm hyô’’. Khu xiâm ngăn ‘na ôm hyô ăm ‘nâi, kô cho hơnăm má péa ki pơtối Việt Nam châ [lêi tung tơdroăng a kơvâ ki mê, pơtối mơhno ki tơ’mot hên tơmối troh ôm hyô a Việt Nam tung lơ gât ôm hyô lâp plâi tơnêi.

Hơnăm kố, vâ châ xo pri ki ô eăng ‘’Tíu troh ngăn tơmeăm khoăng má môi lâp plâi tơnêi‘’, Việt Nam hiăng tơkâ luâ mâu kong têa môi tiah Brazil, Egipto, Greco, pơlê kong xiâm Moskwa dêi kong têa Rusi, troh peăng kơnho\ng Bồ Đào Nha [ă Saudi Arabia. Kố cho rôh ki  pơtối tơ’lêi vâ mơhno tơbleăng inâi tíu ôm hyô tơnêi êa, mơdêk ki rơdêi kơvâ ôm hyô Việt Nam, veăng tơbleăng lap lu tơmeăm khoăng, ki rơdêi tơviah le\\m ‘na  mâu tíu ôm hyô Việt Nam ăm lâp plâi tơnêi ‘nâi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định