Tăng ngăn hâi: 17/7/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Ho#i đong kong pơlê Dak Lak nếo tơbleăng ăm pêi pro Pơkâ ‘na tơdroăng to\ng kum khu mơ’no liăn cheăng tung pêi chiâk deăng, kuăn pơlê a thôn pơlê. Pơtối mê, khu tê mơdró ai tơdroăng tơkêa bro mơ’no liăn cheăng tung kơvâ pêi chiâk deăng, thôn pơlê tung kong pơlê tơtro tiô pơkâ 57 kô xo liăn ngân kong pơlê vâ to\ng kum môi iâ liăn tơkâ mung tê mơdró klêi kơ’nâi tơdroăng tơkêa bro klêi.

 

Uâ mơdiê kơphế pơ’leăng ki dâi le\m a Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó môi khu Kơphế Phước An, tơring Krông Pa], kong pơlê Dak Lak

 

Hâi khế pêi pro to\ng kum liăn tơkâ xêo sap ing hâi pơxiâm ăm mung liăn tiô tơkêa ăm mung liăn [a\ hngêi arak liăn tê mơdró. Kơlo liăn ăm mung châ to\ng kum liăn tơkâ ôh tá hluâ 70% tâi tâng kơxo# liăn mơ’no pêi pro tơdroăng tơkêa bro. Tơdroăng pơkâ xuân ai pơkâ, rêm hơnăm, kong pơlê Dak Lak kô ‘măn ki vâ iâ 5% (tơdâng 42 rơtal liăn) liăn ngân kong pơlê ăm kơvâ Pêi chiâk deăng vâ pêi pro mâu troăng hơlâ a Pơkâ 57/2018 dêi Chin phuh.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định