Tăng ngăn hâi: 12/12/2019

 

 

Vâ pêi tiô pơkâ châ tơ[rê tung mơnhông pêi chiâk deăng xúa kơmăi ki dâi le\m, pêt loăng pro pơkeăng rơtế [ă tơdroăng pêi cheăng pro pơxúa [ă mơdêk inâi tơbleăng tê mơdró, pôa Võ Văn Lương, Kăn hnê ngăn Vi [an tơring Kon Rẫy, kong pơlê Kon Tum ăm ‘nâi, Vi [an tơring hơ’leh tơrêm tơdroăng cheăng, pơcháu ăm tơrêm veăng pêi, rêm khu cheăng, pơkuâ, tơru\m [ă mâu tíu pêi cheăng, cheăm pơlê ki tơdjâk troh pêi pro.

Ing mê, tung mơnhông mơdêk pêi chiâk deăng xúa kơmăi ki dâi le\m tơmâng troh tơru\m cheăng pơla khu mơdró [ă kuăn pơlê ki pêi cheăng. Môi tiah túa tơru\m cheăng pơla Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó Biophap [ă rơpo\ng kuăn pơlê pêt tơmeăm hưh cơ tiô pơkâ lâp plâi tơnêi [ă mâu loăng plâi ki pêt mê cho krui ngeăm cara, krui ngeăm kân kơtôu hbo, krui [o\ng kơtôu ngiât, krui chô ôh tá ai pơ’leăng, kía, klô#ng tr^ng, tiu, bơr, plâi măng câu, plâi nong, loăng nhâ pro pơkeăng [ă hên ki ê.

Lơ túa pêi cheăng tơru\m pơla Hngêi kơmăi uâ tơpoăng pôm loăng tơring Kon Rẫy (Ko\ng ti veăng tơlo liăn Focovev Tây Nguyên) [ă kuăn pơlê ki pêi pêt dâng 100 ha pôm loăng a [ăng deăng kân pêt mơnúa a thôn 11, cheăm Đăk Ruồng, 50 ha deăng kân mơnúa pêt pôm loăng  a thôn Đăk Pô Kông, thôn Đăk Puich, cheăm Đăk Tờ Re vâ ai pôm ăm hngêi kơmăi uâ pro tơpoăng. A cheăm Đăk Ruồng, Hngêi kơmăi pro xik Kon Tum tơru\m [ă hnê kih thuât pêi cheăng ăm kuăn pơlê pro hdrê kơtếo ki nếo KK3. Sunpha buri 7. Klêi mê, Hngêi kơmăi k^ tơhrâ hlối rôe tâi kơtếo ki kuăn pơlê pêt.

A cheăm Đăk Tờ Lùng, kơvâ ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơru\m [ă mâu kăn tơring cheăng veăng kum, hnê kih thuât ăm kuăn pơlê pêt 5 ha kơphế vo#i, 1 ha 2 sao priât xo kông vâ pro hdrê, pêt 15 ha priât têang veâng ki tơru\m [ă mâu tíu ê; djâ mâu hdrê pôm ki iâ khế la ai pôm hên ai inâi hdrê pôm KM140, KM419, Km 98-5, hdrê báu nhị uư 838 [ă hdrê báu đài thơm tám [ă hía hé vâ mơdêk ki tơ-[rê mơdêk pê châ xo hên pôm báu ăm kuăn pơlê.

Tung păn mơnăn, Tíu xiâm păn hdrê ká [ă pro mơdrăn che#m ká Tá Tiến tơru\m Khu pêi cheăng tơku\m tê mơdró tomeăm pêi lo ing chiâk deăng krúa păn ká tung kơtâng (6 plâ kơtâng 33 rơpâu to) a rơchôa Kon Bo Del (cheăm Đăk Ruồng). Tơdroăng pêi cheăng tiô túa xua kơmăi ki dâi le\m rơtế [ă tê tơmeăm ăm mâu ngế tung khu pêi cheăng tơru\m.

‘Na mơnhông pêt pơkeăng, Ko\ng ti veăng tơlo liăn KoRa Group, khu pêi cheăng tơru\m kuăn pơlê pêi chiâk deăng [ă pêt pơkeăng krúa Kon Tum mơjiâng kơdrum mơdâ hdrê đẳng sâm a thôn 3, cheăm Tân Lập vâ ai hdrê pêt ăm kuăn pơlê ki pêi cheăng a tơring. Pak^ng mê, mâu kăn tơring tơbleăng mâu troăng hơlâ rak vế loăng mật nhân ki pêt pá kơdâm kong a kơpong kong 553,  554, thôn 6, thôn 12 cheăm Đăk Tờ Re; mơjiâng [ă mơnúa pêt loăng đương quy a thôn Kon Lỗ cheăm Đăk Tờ Lùng...

Tơdroăng pêi chiâk deăng xúa kơmăi ki dâi le\m, pêt loăng nhâ pro pơkeăng rơtế [ă khu tơru\m pêi cheăng ai pơxúa [ă mơdêk inâi tơmeăm pêi lo tung tơring Kon Rẫy dế po mau troăng hơlâ ki nếo ăm kuăn pơlê. Vâ tối ki tơ-[rê tung pêi pêt ing mâu troăng prôk nếo kố, kal thế ai tơ’nôm hâi khế, la [ă mâu kăn tơring cheăm rơtế [ă khu mơdró [ă kuăn pơlê dế mơjiâng túa pêi cheăng, pơxiâm vâ tơ-[rê ăm tơdroăng pêi chiâk deăng xúa kơmăi ki dâi le\m a môi tơring ki xahpá dêi Kon Tum.

Văn Nhiên chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định