Tăng ngăn hâi: 8/8/2020

 

 

Râng a ko\ng hlá đơn ki mơhno\ng vâ pâ xêh tung hnoăng ki hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 xua Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât tơbleăng tối o Trần Thị Thu Chinh, sinh viên hơnăm má 4, khoa Y, hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên hlo préa pro\ng [ă hâk tơngăm. Préa xua kố cho rôh apoăng o veăng tung tơdroăng cheăng ki mơhno\ng pleăng dêi hnoăng cheăng [ă ai hên tơdroăng ki rơ-iô [ă ôh tá mơhúa. Hâk tơngăm cho tơná chiâng vâ veăng kum dêi ivá tơx^n tung tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng môi tiah lăm plâ xâ chal nếo nôkố.

‘’Pơxiâm sap ing tơdroăng ki pơreăng Covid-19 dế tâ tú nếo a Dak Lak [ă hên kong pơlê ki ê tung lâp tơnêi têa cho môi ngế sinh viên Y Khoa o loi tơngah [ă mâu tơdroăng ki tơná rơkê ki châ hriâm xuân kô veăng kum môi iâ tơdroăng tung hbrâ mơdât pơreăng môi tiah séa ki tô a châ, séa ngăn ivá [ă mâu ngế ki nhôm, lơ mâu ngế ki ối a chê [ă ngế ki tâ pơreăng Covid-19. Xua mê, sap ing tơbleăng dêi Khu ngăn pơkeăng [ă Đoàn droh rơtăm hngêi trung o hiăng chêh inâi pleăng dêi hnoăng cheăng tiô tơdroăng tơbleăng’’.

 

 

 

Sinh viên khoa y, hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên chêh inâi veăng tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19

 

{ă Trần Đình Quý, sinh viên hơnăm má mơ’nui, khoa Y, hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên, drêng sinh viên kơvâ y veăng to\ng kum hbrâ mơdât pơreăng xuân cho rôh va hriâm [ối cheăng [ă kum ivá tơná hbrâ mơdât pơreăng. A rêm kơvâ cheăng, tơdroăng cheăng pơrá chiâng vâ xúa [ai hriâm tung tơdroăng ki ai khât dêi sinh viên kơvâ y mê o dế tiô hriâm.

‘’Drêng rah xo kơvâ y mê á hiăng mơnhên dêi tơná kô tơkâ luâ mâu rôh ki môi tiah hbrâ mơdât pơreăng môi tiah kố, rôh kố xuân cho rôh tơ’lêi hlâu vâ ngin xúa ki rơkê ple\ng dêi tơná drêng ối ‘nân a kơ-[ăng hngêi trung vâ kum 1 môi tơdroăng ki ku\n tung hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng môi tiah nôkố. Mâu tơdroăng ki ngin hiăng châ hngêi trung [ă khu ngăn pơkeăng hnê gá hiăng tu\m tơdroăng, tu\m vâ ngin rak vế dêi tơná xuân môi tiah kum ăm pơlê pơla’’.

 

 

 

Sinh viên khoa Y, hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên pâk xo mơheăm séa ngăn pơreăng a hngêi pơkeăng Đăi hok Tây Nguyên

 

Thái Vũ Nhật Phương, hnê ‘na Khoa Kinh tế, kăn pơkuâ Đoân droh rơtăm hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên ăm ‘nâi, dế nôkố hiăng ai lối 210 ngế sinh viên nâp đơn veăng kum ivá rơtế [ă kơvâ ngăn pơkeăng tung rôh hbrâ mơdât pơreăng. Khu ki pleăng dêi hnoăng cheăng ki hên cho mâu sinh viên hơnăm má mơ’nui, hiăng châ hnê hriâm hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 ki hiăng veăng tung hnoăng cheăng kố tung rôh hdrối nah. Pak^ng mâu sinh viên ki mơhno\ng pleăng dêi cheăng, xuân ai kăn [o# dêi hngêi trung veăng kum.

‘’Kố cho rôh má péa mâu vâi pú sinh viên hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên veăng tung hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng. Xuân môi tiah rôh hdrối nah hiâm mơno pleăng dêi hnoăng cho ki xiâm la Khu pơkuâ ngăn Đoân droh rơtăm hngêi trung mơ-eăm rak vế tơdroăng ki tơniăn má môi ăm mâu sinh viên drêng veăng vâ mâu vâi pú mê rế hmiân tuăn pêi klêi dêi hnoăng cheăng rế pơtối pêi pro hnoăng cheăng hriâm, tơ’noăng dêi tơná klêi kơ’nâi veăng hbrâ mơdât pơreăng.

Tung la ngiâ ah Khu pơkuâ ngăn Đoân hngêi trung kô tơru\m [ă khu râ, kơvâ cheăng vâ hnê hriâm mâu tơdroăng ki cheăng, mâu cheăng ki kal vâ mâu vâ mâu sinh viên kố drêng ai mâ tíu pêi cheăng ‘nâi tơdrêng, pêi cheăng châ tơ-[rê’’.

Sap ing hâi lơ 3/8, Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât hiăng tối tơbleăng krếo thế tâi tâng mâu ngế cheăng tung khăm pơlât ki ối tung [ă ôh tá ối tung hnoăng cheăng dêi tơnêi têa, thái cô hnê, sinh viên mâu hngêi trung kao đăng, đăi hok tung kong pơlê tơdjuôm ivá rơtế [ă kơvâ ngăn pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng. Bu klêi kơ’nâi môi hâi, hiăng ai lối 330 ngế thái cô, sinh viên dêi Hngêi trung Đăi hok {uôn Ma Thuột, Đăi hok Tây Nguyên [ă Hngêi trung Kao đăng Y tế Dak Lak chêh inâi veăng tung hbrâ mơdât pơreăng.

 

Hương Lý chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định