Tăng ngăn hâi: 24/9/2020 VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/9, a Tíu xiâm Hneăng hôp kong pơlê Yên Bái, Hneăng hôp khu kăn Đảng [o# kong pơlê Yên Bái rôh má 19, hơnăm 2020 – 2025 pơxiâm châ tơku\m po, [ă tơdroăng ki veăng dêi 325 ngế kăn teăng mâ ăm lối 58 rơpâu ngế đảng viên tung tâi tâng Đảng [o#. Pôa Trần Quốc Vượng, kăn cheăng tung khu xiâm pơkuâ kal kí, kăn pơkuâ ngăn Đảng teăng mâ Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí, kăn pơkuâ ngăn Đảng [ă pơkâ thế a hneăng hôp.

 

 

 

Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Yên Bái rôh má 19, hơnăm 2020 – 2025

 

 

{ă túa pơkâ ‘’Tơniăn krê – Tơru\m – Hơ’leh nếo – Rơkê ple\ng – Mơnhông’’, Hneăng hôp rôh kố ai pơxúa khât, pơkâ ăm troăng hơlâ, mơhnhôk rêm râ, kơvâ cheăng, kăn [o#, đảng viên, khu lêng kring vế [ă kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê.

Tơpui a rôh po Hneăng hôp, pôa Trần Quốc Vượng tơmâng xo, 5 hơnăm hdrối nah, Đảng [o# [ă kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Yên Bái hiăng tơru\m môi hiâm mơno, tơru\m krá, kơhnâ, rơkê, khên tơmiât, khên pêi; kăn pơkuâ; hnê mơhno trâu hơngế, kơhnâ, mâu tơdroăng pơkâ, hnoăng cheăng kal kí dêi Đảng [o#.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định