Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Tung 2 hâi lơ 26 [ă 27/11, a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, Viện Pasteur pơlê kong kân Hồ Chí Minh tơru\m [ă tíu xiâm Séa ngăn pơreăng CDC Lâm Đồng tơku\m po hôp tơpui tơno mơdêk hnoăng cheăng séa ngăn [ă hbrâ mơdât pơreăng kôk rơxok a mơngế kơpong mâu kong pơlê, pơlê kong kân peăng hdroh. Hneăng hôp tơku\m tung mâu tơdroăng ki rơkê ple\ng, kih thua#t vâ mơdêk ivá dêi khu ki séa ngăn. Mơdêk séa ngăn châ ‘nâi pơreăng kôk rơxok [ă tơdroăng ki veăng kum [ă veăng dêi pơlê pơla kuăn pơlê rêh ối; tơku\m po hnê hriâm ăm kăn [o# pơlât mơnăn, khăm pơlât mơdêk tơdroăng ki séa ngăn, tăng ngăn mâu tíu ki ai pơreăng, tí tăng ‘nâi tơdroăng kal ‘na pơreăng [ă pơreăng kôk rơxok a mơngế [ă a kuăn kiâ. Mâu kăn rơtế tơpui ‘na tơdroăng ki mơdêk ki rơkê ple\ng tung hbrâ mơdât pơreăng kôk rơxok mâu hlá mơéa ki ai tơdjâk tung hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng kôk rơxok a mơngế [ă a kuăn kiâ; tơku\m po hnê hriâm mâu tơdroăng ki kal ‘na rak ngăn mâu chó, séa ngăn mơnhên tro pơreăng kôk rơxok; kih thua#t mâu tíu ki ai hơbáu xua kuăn kiâ kâ, tơdroăng ki rup chó ki tâ pơreăng kôk rơxok [ă mâu troăng hơlâ pơkâ tơleăng mâu tíu ki ai pơreăng kôk rơxok a kuăn kiâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định