Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


 

VOV4.Sêdang – Kơxê lơ 2/12, a Hà Nội, khu râ kăn xiâm pơkuâ Đoân droh rơtăm Ko\ng san Hồ Chí Minh trâm mâ 45 ngế kăn teăng mâ droh rơtăm veăng Hneăng hôp mâu kăn teăng mâ hdroâng kuăn ngo lâp tơnêi têa roh má 2. A roh trâm mâ, mâu kăn teăng mâ droh rơtăm mâu hdroâng kuăn ngo tối dêi tơdroăng cheăng [a\ mâu tơdroăng châ tơ-[rê hiăng pleăng tung mâu hơnăm hdrối ăm pơlê xiâm, hdroâng kuăn ngo tơná, tơdrêng amê pâ thế tiô tơdroăng pói vâ dêi tơná [a\ Đảng, Tơnêi têa, vâ pâ thế tơ’nôm mâu troăng hơlâ, to\ng kum nếo kum mâu hdroâng kuăn ngo rơtế mơnhông mơdêk tung mơnhông mơdêk tơdjuôm dêi tơnêi têa.

Xông tơpui a roh trâm mâ, pôa Nguyễn Anh Tuấn, Kăn pơkuâ má môi Khu xiâm Đoân droh rơtăm Ko\ng san Hồ Chí Minh mơnhên tung la ngiâ, Khu xiâm Đoân droh rơtăm kô pơtối tơru\m [a\ mâu kơ koan, tíu cheăng pơtối tơku\m po hên tơdroăng pêi ki pơxúa tâ mê nếo vâ rơtế [ă droh rơtăm hdroâng kuăn ngo mơjiâng xêh tơdroăng rêh ối, tăng cheăng pêi, mơnhông mơdêk cheăng kâ a pơlê pơla.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định