Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

 

 

Klêi to lâi măng t^ng tơ’mot hên ngế mot ôm hyô a rơnó pơtê hriâm, ôm hyô Đà Lạt – Lâm Đồng pơtê pơtân rơh^ng rơhối. Roh pơreăng tâ tú Covid-19 ki má péa a Đà Nẵng a mơ’nui khế 7 hiăng pro kơxo# tơmối troh a Lâm Đồng rế iâ. Lối 16 rơpâu to kơbong koi pơtê hiăng chêh hdrối hiăng tơbleăng oh tá l^ng ăm tơmối ối pơtê, hr^ng  khu ki lăm ôm hyô a tíu kố tro pơtê. Pôa Nguyễn Thanh Tùng, Ngế pơkuâ ngăn kơpong ôm hyô xí Datanla, tung khu dêi Ko\ng ti veăng tơlo liăn ôm hyô Lâm Đồng, ăm ‘nâi:

‘’Drêng pơreăng tâ tú a pơlê kong kân Đà Nẵng kơxo# tơmối troh ôm hyô a mâu tíu lăm ôm hyôu, pơtê pơto a Đà Lạt vâ tối kơdroh sap ing 80 troh 90%. Nôkố oh tá hlo mơngế, la ai mâu khu mơdró ôm hyô xuân pơtối pêi mâu tơdroăng cheăng tơdah tơmối, pơtối pêi tơdroăng cheăng ăm mâu kăn [o#, mơngế cheăng ki u ối’’.

 

Tíu tê vế rơxế lơ treng, tíu ôm ngăn tơmeăm khoăng hngêi trăng [ă vâ hlo ‘nâi tơdroăng ki mơdró tơmeăm tơviah a Đà Lạt

 

Pôa Nguyễn Thanh Tùng xuân tối tơ’nôm TripAdvisor (môi website ôm hyô ki kân má môi [ă ki vâi ô eăng má môi tung lâp plâi tơnêi nếo tơbleăng xí Datanla (Đà Lạt) châ tơmối rah xo cho tung Top 10 tíu ki le\m krip ro má môi tung lâp plâi tơnêi [ă kô châ ô eăng khât tung la ngiâ. Tơdroăng kố ngăn a tơdroăng ki mơngế ôm hyôu tối, pơxá le\m lơ ôh châ tí tăng ‘nâi ing mâu tơmối lo ing pu\n pâ plâi tơnêi tối vâ diâp ăm mâu tíu ki le\m má môi. Tơngah, [ă tơdroăng pêi pro tro tiô pơkâ ‘na mơdât pơreăng Covid-19, tơdroăng pêi cheăng dêi mâu tíu ôm hyô tung la ngiâ kô pơtối xông nếo.

Tiô pôa Nguyễn Hữu Trung Nhã, môi ngế tơmối a Đà Lạt tối, maluâ kơxo# liăn ai vâ pơtối po rơdâ ôm hyô, hlá rế vâ mơdât pơreăng, la ki kal cho vâ kring vế tơmối, tíu pêi vâ ‘no liăn mơjiâng pro, tơdroăng tê mơdró ‘na ôm hyô xuân thế mơ-eăm chôa ‘lâng rak ti mê ‘nôi vâ luâ rơnó tâ tú pơreăng, tu\m tơdroăng mơdró kâ, ôm hyô kô vêh hmâ môi tiah hdrối nah nếo.

‘’Vâ pơtối rak vế môi tíu ki tiah mê thế ai mâu ngế ki pơkuâ ngăn [ă mâu ngế pêi cheăng tơdah tơmối, troh ngăn, maluâ kơxo# liăn châ xo ôh tá tơdjâk hên troh kơxo# liăn pêi lo dêi mơngế pêi cheăng. Tơdroăng tơmối hiăng chêh inâi vâ troh klêi mê pâ xut tah nếo inâi vâ mung ối pơtê mâu kơbong koi mê gá hên la pin thế pôi tá ‘nhó xua tơdroăng pêi pro tơchoâm dêi tâi tâng kuăn pơlê. Thế pêi ahdrối vâ pê klêi hnoăng cheăng dêi môi ngế kuăn pơlê. Pin thế ai mâu pơkâ kring vế ăm tơmối pơtih môi tiah xếo ko\ng [ă kơ-[o\ng, truâ kên pâng môh pơkeăng, mơgrúa krúa le\m châ chăn. Drêng ai tơmối troh thế chêh inâi a mâu kăn cheăm tơring vâ séa ngăn pơreăng ăm tơtro má môi, rơtế [ă pơlê kong kân pêi pro mâu tơdroăng lăm ôm hyô hiăng pơkâ hdrối.

Tiô jâ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngế pho\ ngăn mơhno túa le\m tro, Ivá [ă ôm hyô kong pơlê Lâm Đồng tối, kho\m thế kâi châ tơkâ luâ ki pá puât, xâu rơ-iô [ă pơreăng, mâu khu mơdró ‘na ôm hyô a cheăm kong pơlê kố chôa mơjiâng mâu tơdroăng ki vâ pơtối rak vế ‘na mơdró túa ki nếo. Lagá, a kơlo ki ton ta ah [ă tâi tâng xuân kal pêi pro môi tơdroăng ki rơdêi tơdrêng tiô ing peăng Tơnêi têa hiăng pơkâ mơ’no.

‘’Ngin tối ăm ‘nâi tâi tâng [ă mâu khu mơdró ki dế pêi cheăng tê mơdró ‘na ôm hyô. Tơmiât tiah kố, kơ koan xiâm tơnêi têa thế re\ng tơbleăng kơxo# liăn kum ăm mâu ngế pêi cheăng, xua ki khât gá tơdroăng mơhá liăn khế ăm mâu ngế pêi cheăng cho môi tơdroăng cheăng hngăm ăm khu mơdró. Tâng khu mơdró dế ôh tá ai kơxo# liăn pêi lo mê tơdroăng pơtối rak mâu ngế ki pêi cheăng thăm pá tâ. Môi tơdroăng nếo cho xuân pơtối rak mâu ngế pêi cheăng thăm rế pá. Môi tơdroăng nếo, xuân pơtối pêi pro kơdroh mâu túa nâp liăn [ă mâu ngế ki ôm hyô. Hdrối nah bú ai khu mơdró ăm tơmối kâ kôi ối pơtê mê nếo châ xúa kơxo# liăn kơjo on tơhrik tê, [ă mâu tíu pêi cheăng mơdró nâp liăn ăm kơpong, tíu ôm hyô xuân hên la hâi ai kơxo# liăn mê. Xua mê, thế pơtối po rơdâ vâ châ tơniăn ăm mâu khu mơdró châ pơtối mơdró tơniăn. Khu mơdró u ối châ mơdró klêi mê nếo châ mơnhông tơ-[rê’’.

Datanla châ tơmối ôm hyô rah xo tung Top 10 mâu tíu ki tơ’mot hên ngế vâ troh ngăn tung lâp plâi tơnêi

 

Tiô Vi [an hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng, riân ta troh nôkố, a kong pơlê kố dế ai 35 kơpong, tíu ôm hyô châ ‘no liăn mơjiâng pro tơmeăm khoăng châ mơdró. Pak^ng mê, kong pơlê ối ai 60 tíu ôm hyôu tê kơtê. Mê cho mâu tíu ki le\m ai nhâ loăng kong kế, mâu hngêi trăng mơjiâng pro a chal ton nah, mâu hngêi khôp, pơlê mơjiâng tơmeăm khoăng, pơlê hdroâng kuăn ngo, tíu chiâ xo tơmeăm tung kơdâm tơnêi [ă hía hé, [ă 33 tíu ôm hyô ngăn chiâk deăng ăm ngế ki lâi rơhêng vâ lăm ngăn, xah hêi, malối a mâu tơmối ki troh ôm hyôu. Mâu tíu ôm hyô mê hiăng pro hên ki dâi le\m vâ kơvâ ôm hyô kong pơlê mơjiâng mâu tour, rôh ki ôm hyô tung kong pơlê tung hơnăm hdrối kô hía nah. Nôkố kong pơlê ai 2 rơpâu 250 tíu ối pơtê ôm hyô, tâk luâ 2 hdrôh tâng vâ pơchông [ă hơnăm 2015.

Hlo tơdroăng tơplâ ton [ă pơreăng Covid-19, tơdroăng tê mơdró ôm hyô a Đà Lạt – Lâm Đồng ôh tá chiâng pêi pro xêh mơngế, mê kal thế ai veăng kum teăm tơdrêng ing mâu luât pơkâ dêi Tơnêi têa, tơdroăng veăng hnê tối, tơru\m dêi hên kơvâ cheăng ai tơdjâk troh. Ai tiah mê ‘nôi, kơvâ ngăn ‘na ôm hyô nếo ai tu\m ivá tơkâ luâ mâu tơdroăng pơloăng mơnúa pa ngiâ, hbrâ vâ xông mơdêi klêi hiăng kâi mơdât pơerăng.

 

Quang Sáng chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định